Zonne-akker Herften

Transformatie bedrijventerrein tot energielandschap in Herften bij Zwolle

ZWOLLE – In opdracht van Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) hebben we bij het buurtschap Herften een inpassingsplan gemaakt voor een zonne-akker. Deze locatie werd eerder onder andere gebruikt als kwekerij door de sociale werkplaats Wezo.  De initiatiefnemer ‘Stichting Meedoen in het groen’ verwacht in oktober 2017 met de inrichting van het zonnepanelenveld te kunnen beginnen en in 2018 de eerste stroom op te gaan wekken.

De voormalige kwekerij van de sociale werkplaats Wezo is door ‘Stichting Meedoen in het groen’ overgenomen om door het aanjagen van maatschappelijke initiatieven een nieuwe invulling te geven aan het gebruik. Circa de helft van het totale terrein is bedoeld voor 7,5 hectare aan zonne-akker. De plaatsing van een veld zonnepanelen van deze omvang vraagt om een zorgvuldig landschappelijk inpassingsplan.

Oorspronkelijk landschap is leidend

Bij het ontwerp van de zonne-akker is uitdrukkelijk gekeken naar het oorspronkelijke landschap. Het langgerekte plangebied verloopt van landschappelijk open overstromingsgebied naar besloten boomrijk rivierduinenlandschap. Daarnaast is het landschap kleinschaliger dan de totale oppervlakte van de te realiseren zonne-akker. Een geleding van de zonne-akker in drie delen versterkt de beleving van deze landschappelijke overgang. Zeker omdat de delen verschillend ingericht worden om deze overgang zichtbaar te maken.

Acceptatie door informatie

Het plangebied ligt naast de spoorlijn Zwolle – Meppel en onder twee hoogspanningsleidingen. De transformatie van kwekerij naar zonneweide versterkt de ontmoeting van energie en transport op deze plek. Het inrichten van een informatiepunt met uitkijkpost en eventueel een oplaadpunt voor E-bikes draagt bij aan de maatschappelijke acceptatie van aanleg van zonneweides.

Dubbel bodemgebruik

Het voormalige  kwekerijterrein sluit aan op de groene zone langs de Westerveldse AA waar enkele belangrijke recreatieve fietsroutes lopen. De omgeving van Herften en Veldhoek transformeert geleidelijk van stadsrand naar landelijk gebied en Zwollenaren trekken hier het landschap in. Bij het ontwerp van de zonne-akker sluiten we aan bij deze routes door de aanleg van fiets- en voetpaden.

De beleving van het landschap wordt verder versterkt door dubbel bodemgebruik. De zonnepanelen worden zo geplaatst dat het houden van bijen en beweiding met schapen op dezelfde plek mogelijk is. Toepassing van landschappelijk passende beplanting maakt het gebied aantrekkelijk om te recreëren en te genieten van rust en ruimte.

Ten behoeve van de inpassing en de publieksbeleving zijn in het plan opgenomen:

 • 2000m2   rietvegetatie
 • 7400m2  struik- en bosstrook
 • 360m  bestaande houtsingel handhaven en onderhouden
 • 47  bomen (uit voormalige kwekerij)
 • 485m  nieuw te planten losse haag
 • 390m  rietoever
 • 600m  ontsluitingsweg
 • 520m  recreatief voet-/fietspad
 • 530m  voet (gras-)pad
 • 1600m2  bloemrijk grasland met medegebruik voor bijenteelt
 • 4000m2  grasland beweid door schapen met (drink)poel en onderkomen

Energie landschap, een positieve kracht

De zonnepanelen zullen voldoende energie opleveren (4 MegaWatt) om duizend huishoudens van stroom te voorzien. De gemeente Zwolle steunt de wijziging van de bestemming van het terrein, omdat dit plan een positieve bijdrage levert aan de opwekking van groene energie. Het project past perfect bij de ambitie van de initiatiefnemers die zich bezighouden met ideële projecten in het groen; fysieke parkachtige projecten, maar ook doelgerichte publieke en duurzame initiatieven.

Historische kaart met locatie camping Loodsmansduin

Camping Loodsmansduin

Beknopte verkenning ontwikkelingsmogelijkheden camping Loodsmansduin
 

Texel – Voor de camping Loodsmansduin analyseerden wij de beleidsruimte en het karakter van het landschap. Vervolgens maakten wij een kansenmatrix voor ontwikkeling.

 

Voor ondernemers in de recreatiesector onderzoeken we de ruimtelijke en juridische mogelijkheden om uit te breiden of te herstructureren. In een beknopte verkenning analyseren wij de volgende onderdelen:

 • de beleidsruimte
 • de ruimte in het bestemmingsplan
 • de historische ontwikkeling
 • het karakter van het landschap

De resultaten worden in een SWOT matrix weergegeven.

 

Voor de camping Loodsmansduin op Texel deden wij zo’n beknopte verkenning. De ondernemer was van plan te herstructureren en liet de ideeën hiervoor door ons beoordelen en van kanttekeningen voorzien.

 

We brachten in kaart welke recreatieve kansen er zijn. Deze kansen werden duidelijk door een scan van relevante beleidsstukken over natuur en recreatie. Tevens analyseerden we de geologische en historische ontwikkeling van het landschap met behulp van diverse topografische kaarten.

 

Daarnaast hebben we gaven we aan welke landschappelijke thema’s ingezet kunnen worden om deze kansen te benutten. Met behulp van referentiebeelden zijn suggesties gedaan voor de ruimtelijke uitwerking van de ontdekte mogelijkheden. Bovendien zijn hierbij voorbeelden aangedragen voor toe te passen materialen.

 

Plankaart nieuwe erfinrichting ten behoeve van bestemmingsplan

Landgoed De Boom

Bestemmingsplanwijzigingen leggen ruimtelijke beeldkwaliteit van erftransformaties vast
 

LEUSDEN – Landgoed De Boom is bijna 1000ha groot en strekt zich uit tussen Leusden, Woudenberg en Achterveld. Het is ondergebracht in Stichting De Boom en deze heeft in 2011 met Gemeente Leusden, Waterschap Vallei en Eem en de Provincie Utrecht een convenant gesloten. Een aantal onderdelen van dit convenant – meest erftransformaties – zijn door ons ruimtelijk onderzocht en ontworpen. Vervolgens zijn bestemmingsplanwijzigingen voor de afzonderlijke locaties voorbereid en verzorgd.

 

Ruimte voor Ruimte

Door schaalvergroting in de agrarische bedrijfsvoering is het aantal actieve bedrijven op het landgoed sterk uitgedund. Daarom worden op de vrijkomende erven de schuren afgebroken en als ruil hiervoor worden bouwrechten verworven (‘ruimte voor ruimte’). De nieuwe erven zullen door de functieverandering een andere uitstraling krijgen maar dienen de bestaande landschappelijke structuren te respecteren. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit. In diverse erfstudies is een inpassing en inrichting gezocht die hierin voorziet.

Bestemmingsplanwijziging op basis van erfstudies

De bestemmingsplanwijzigingen zijn op de erfstudies gebaseerd en laten ruimte voor gewenste ontwikkelingen in de toekomst. Bovendien wordt het gewenste ruimtelijke beeld juridisch vastgelegd. Eén van de locaties waar de bestemming van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ wordt gewijzigd ligt aan de Leusbroekerweg. De agrarische bedrijfsactiviteiten zijn op dit perceel beëindigd. Vervolgens wordt na sloop van nagenoeg alle agrarische bedrijfsbebouwing, door de bestemmingswijziging, de bouw van 1 woning mogelijk gemaakt.

Kans voor versterken van landschappelijke structuur

Het perceel Leusbroekerweg 14a bevindt zich in het slagenlandschap van de driehoek tussen Ponlijn, Leusbroekerweg en Valleikanaal. De verkavelingstructuur is ruimtelijk waarneembaar door houtsingels die nog langs de kavelgrenzen staan. Door de bestaande grootschalige bebouwing op het erf met beplanting af te schermen vanaf de Leusbroekerweg gaat het uitzicht op het landschap verloren. In de nieuwe situatie is er de kans om weer uitzicht te creëren hierdoor wordt de beleving van het landschap versterkt terwijl de lineaire landschappelijke structuur behouden blijft.

Hoef en Haag

Het masterplan voor Hoef en Haag schetst een beeld voor een nieuwe dorpse wijk van Vianen. Inmiddels hebben we samen met SVP architectuur & stedenbouw de eerste fase uitgewerkt tot het definitieve inrichtingsplan en zijn de eerste woningen gebouwd.

 

De opzet van de klimaatbestendige wijk Hoef en Haag is sterk geïnspireerd op de lintbebouwing en het dorpse karakter van vestingstad­jes in de omgeving. Hoef en Haag is een nieuw dorp langs de Lek. Het dorpscentrum is dicht verstedelijkt met daar omheen dorpse delen tot aan de dijk. Aan de andere zijde van de dijk ligt een meander (dode rivierarm) en lint bebouwing op een oude stroomrug.

 

De Erven, Het Dorpshart en ‘t Lint vormen de stedenbouwkundige basis

‘De Erven’ strekt zich uit vanaf de dijk tot aan het meer verdichte Dorpshart. Het is georiënteerd op de Lekdijk en kent een opener structuur dan Het Dorpshart. De blokken zijn minder gesloten en op veel plaatsen grenzen tuinen aan de weg. De zuidwest-noordoost lopende straten leiden met een opgang naar de Lekdijk. Dicht bij de dijk met de oorspronkelijke erven is veel beplanting in de profielen.

 

Tussen de private kavels liggen parkeerkavels. Daarnaast zijn op enkele plekken erven met een bijzondere woonfunctie ingevoegd. Deze plekken versterken ruimtelijk het landelijke beeld. Voorbeelden zijn onder andere  een speelgelegenheid, werktuintjes en erfbeplanting met essen en (knot-)wilgen.

 

Het Dorpshart is het meest verdichte deel van de uitbreiding en heeft een vergelijkbaar karakter met vestingdorpen/-stadjes als Asperen, Leerdam of Vianen. Het Dorpshart kent een raamwerk van hoofdstraten, onderling door dwars-stegen verbonden. De hoofdstraten verbreden zich incidenteel tot een plein en staan in verbinding met de dijk. Aan de noordwestzijde loopt een hoofdweg op de kade langs de buitenrand van Het Dorpshart.

 

Meander biedt weidse zichten

De Meander heeft het karakter van een binnendijks geraakte dode rivierarm. Primair zijn hierin de ‘verlandende’ waterloop (met wisselend peil), het bochtige verloop met verschillende breedtes langs haar loop en de struweelrijke beplanting. De sfeer is sterker verbonden met het landschap buiten de uitbreiding dan erbinnen. De Meander is ruimtelijk vooral open met wijdse zichten, en vormt in zijn ruimtelijke werking een contrast met De Erven,  Het Dorpshart en een overgang naar ‘t Lint.

 

Lintbebouwing vormt hoofdlaan

‘t Lint is een landelijke vestiging op de Hagesteinse stroomrug, tussen de Meander en de Plas. Aan de ene kant wordt de structuur bepaald door een lintvormige hoofdlaan met dwarsstraten en enkele ‘achter’-straten. Aan de andere kant onderbreken groene stegen met houtsingels de continuïteit van de bebouwing omdat die dwars op de hoofdlaan staan. Bovendien verbinden ze ruimtelijk en ecologisch de Meander en de Plas.

 

Kasteelterrein wordt parkgebied met ruimte voor recreatieve activiteiten

Het Kasteelterrein is een groen parkgebied, gebaseerd op de formele ondergrond van het voormalige Hagestein. De bodem wordt vanwege de hoge archeologische verwachtingswaarde beschermd. Daardoor kan het terrein een groene ‘buitenplaats’ worden die in grootte (en vorm) vergelijkbaar is met het oude centrum van Vianen. Dit wordt beleefbaar gemaakt door een afwisseling van groene open ruimten, met onder andere moestuinen en een maisdoolhof, en meer gesloten boom en bosvakken. De ruimte wordt begrensd door een dubbele gracht met laanbeplanting.

 

Het terrein zal voor voetgangers, fietsers, rollators en rolstoelen toegankelijk zijn. Bovendien is het terrein is geschikt voor recreatieve activiteiten als balspelen, vliegeren, fitness, flaneren enzovoort. De exploitatie hiervan is nog in ontwikkeling maar er kan wellicht een zorgfunctie in worden opgenomen.

 

Landgoed Den Treek-Henschoten Leusden

Landgoed Den Treek-Henschoten

Ruimtelijke ontwikkelingsvisie Landgoed Den Treek–Henschoten

 

Leusden – In een visiedocument zijn voor landgoed Den Treek Henschoten de eigen ruimtelijke karakteristiek en de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor het geheel en per gebiedsdeel en per (ster)locatie beschreven. 

 

Veranderingen op het landgoed Den Treek–Henschoten wekten de behoefte aan een visiedocument  waarmee ruimtelijke beslissingen getoetst kunnen worden. Een deel van de opgave was om in het document de eigen identiteit van het landgoed vast te leggen en ontwikkelingsrichtingen als gevolg van veranderingen in tijd en samenleving te beschrijven. Op basis hiervan konden vervolgens per gebiedsdeel en per thema het gebruik en beheer op het landgoed worden geformuleerd. Tenslotte zijn knelpunten onderzocht en zijn hiervoor ontwikkeling scenario’s aangegeven. De Kleuren van Landgoed Den Treek-Henschoten verwijzen naar gebiedsdelen met een eigen ontwikkeling op basis van hun ligging en kwaliteit.

Camping Zeeburg

Uitbreidingsstudie voor Camping Zeeburg in Amsterdam
 
Green deal en groene uitbreidings- en ontwikkelingsplannen voor een levendige camping in het IJmeer
 

Een levendige backpacker-camping dicht bij het centrum van Amsterdam breidt uit met een eiland in het IJmeer. Te midden van de dynamische omgeving wordt een duurzame groene inrichting ontwikkeld en een hanteerbaar ontwikkelingsproces ingezet. We maakten een schets voor nieuw rieteiland met visie voor een verdere ontwikkeling van dit ‘tussenland’ tussen twee stadsdelen en tekenden ideeën voor een ecologische inpassing van nieuwe logiesgebouwen.

 

Nieuwe kampeermogelijkheid in het IJmeer

In Amsterdam tussen de Indische buurt en IJburg ligt, in een uitloper van het IJmeer , camping Zeeburg. Een begrip voor backpackers uit de hele wereld. De camping ligt als een vriendelijke oase aan de oude zeedijk omgeven door grootschalige infrastructuur en stadsuitbreidingen, een gebied wat in transitie is. Voor uitbreiding is op het land geen ruimte, maar in deze ondiepe uithoek van het IJmeer is opspuiten van een eiland een realistische oplossing. We hebben studie gedaan naar de beste plek voor een eiland en gezocht naar een duurzame inrichting in dit dynamische gebied. Gezien de hoge natuurambities voor het gebied is het een frisse uitdaging om de levendige en in het hoogseizoen met gasten overspoelde camping hier te ontwikkelen.

 

Inpassing tussen woonboot-strip Diemerzeedijk en EHS-verbinding Bovendiep

De gevonden eilandlocatie ligt tussen een strip met nog niet gelegaliseerde woonboten en een ecologische verbindingszone in ontwikkeling. De opgave is het eiland een antwoord te laten geven op beiden en aan te laten sluiten bij de bestaande camping. Een rieteiland – een vlak eiland omzoomd door een dijkje met rietkraag – is een vorm die goed past in het gebied en een archipel van dergelijke rieteilanden zou natuur en recreatie in dit deel van het IJmeer ten goede komen en de gebruikswaarde en het absorptievermogen ervan aanmerkelijk verhogen. Er zijn interessante win-win deals mogelijk tussen natuur en recreatie en het is mooi backpackers, die in eerste instantie hun blik op het bezoek van de stad gericht hebben, een indrukwekkende beleving van natuur bij de stad mee te geven.

 

Green Deal als procesaanjager

Ontwikkelen in het tussengebied tussen stadsdelen en in het midden van veel belangengroepen is als opereren in een mijnenveld. Dit samen met bestuurlijke herindelingen en verlopende ambtstermijnen maakt het uitermate moeilijk om de ontwikkeling te sturen in een overzichtelijk proces. Door gebruik te maken van de door de rijksoverheid gegeven mogelijkheid tot het sluiten van een Green Deal (zie voorstel) konden een aantal hogere ambtenaren bij de ontwikkeling van Camping betrokken worden wat de interactie met diverse partijen versoepelde. Green Deal Camping Zeeburg is een icoonproject en heeft het tempo en de continuïteit in het proces versterkt.

 

Logiesgebouwen langs de EHS

Het vervangen van een aantal vaste accommodaties aan het water langs de EHS verbinding vereist de nodige zorgvuldigheid ten aanzien van de flora en de fauna rond de locatie. Ook hier is een win-win oplossing gevonden door aan de – kleurrijke en duurzaam ontworpen – verblijven nestkasten voor gierzwaluwen en vleermuiskasten aan de nabij groeiende wilgen te bevestigen, en door met een glooiende oever de natuurlijke variatie langs het water te verhogen. Zo wordt de boeiende ervaring van Amsterdam en de ontmoeting met andere globetrotters aangevuld en verrijkt door de indrukwekkende natuur.

 

De Smaaktuin Veemarktterrein

Toekomstige bewoners brengen hun straat op smaak

 

UTRECHT – Het project ´De Smaaktuin´ is vanaf de start ontwikkeld met inbreng van toekomstige bewoners. Centraal in het bouwblok ligt de gezamenlijke binnentuin. Op basis van de wensen van de bewoners is het ontwerp tot stand gekomen en na aanleg zullen zij het beheer en onderhoud zelf (laten) uitvoeren.

 

Smaakbepalend

Veemarkt is een nieuwe eigentijdse wijk aan de rand van Utrecht en toch nog op fietsafstand van het hart van de stad. In deze wijk ligt het project ‘De Smaaktuin’ waarbij toekomstige bewoners vanaf het allereerste begin meedenken en daarmee de smaak bepalen.

 

Gezamenlijke binnentuin

Naast de intensieve betrokkenheid van bewoners is duurzaamheid zowel in technisch als in sociale zin een belangrijke pijler van het concept ‘De Smaaktuin’. Hierbij is de gezamenlijke binnentuin van cruciaal belang. Het zorgt voor een prettige overgang van meer privé naar steeds meer openbaar.

Hierdoor kunnen deze smaakmakers op veel verschillende manieren genieten van het buitenleven en elkaar.

 

Participatie vanaf de start

Nog voor de eerste schetsen van de binnentuin en de woningen waren getekend werd potentiële bewoners al gevraagd naar hun woonsmaak. Veel aspecten zoals het gebruik van de tuin voor spelen ontmoeten en groente telen; de routing en parkeren; de overgang van privé naar gemeenschappelijk en de te gebruiken materialen werden besproken. In verschillende WoonSmaakWorkshops werd steeds gedetailleerder gevraagd naar de voorkeuren en ideeën van bewoners. Een proces waarbij de smaakmakers uitgroeiden tot fijnproevers en de ontwerpuitgangspunten steeds duidelijker werden.

 

Beheer en onderhoud geregeld in VvE

Het resultaat is een smaaktuin waarin alle ingrediënten zorgvuldig zijn toegepast. Na de aanleg is het aan de bewoners om de tuin verder tot bloei te brengen. Hiervoor is een aparte VvE opgericht waarin het beheer en onderhoud gezamenlijk geregeld wordt. De verschillende karakters zullen ‘De Smaaktuin’ verder kruiden tot een uniek gerecht dat past bij zijn bewoners.

Zorgcomplex Hamersveld

Een veilige en toegankelijke belevingstuin met in  ieder seizoen zijn aantrekkingskracht

 

LEUSDEN – Na de bouwwerkzaamheden van woonzorgcentrum ’t Hamersveld was ook de inrichting van de buitenruimte aan de beurt. Het ‘binnengebied’ dat na de realisatie van de nieuwbouw is ontstaan moet een essentiële bijdrage leveren aan het woongenot van de bewoners en op een harmonieuze wijze aansluiten op de omgeving. We waren betrokken bij het totale traject van ontwerp, technische uitwerking, aanbesteding tot en met de uitvoeringsbegeleiding.

 

Aantrekkelijke tuin voor uiteenlopende bewoners

In het woonzorgcentrum zijn intramurale verpleeg- en verzorgingshuisplaatsen gerealiseerd met daarnaast plekken voor ouderen met een verstandelijke beperking. Deze verschillende bewoners worden zo veel mogelijk naar wens en vermogen actief bij het leven betrokken. Daarbij is een plezierige en levensloopbestendige leefomgeving, zowel binnen als buiten, een voorwaarde. In het ontwerp is het parkachtig groen, zoals aanwezig bij de vijver, zoveel mogelijk naar binnen gehaald. Op deze manier is het groen vanuit de appartementen goed toegankelijk en zichtbaar.

 

Ontmoeten tussen gevarieerde beplanting

Het centrum van de tuin is een sociaal ontmoetingspunt bij de jeu-de-boulesbaan en een follie-achtige berging en fietsenstalling. Licht glooiende grasvlakken lopen vanaf de vijver door tot in alle hoeken van de tuin. In het gras zijn grote groepen voorjaarsbollen gepoot voor een kleurig effect.

Het gras wordt afgewisseld met losse blokhagen van Beuk. Rond het paviljoen staan lage Rododendrons in verschillende kleuren. De parkeerplaatsen in de zuidwesthoek worden omgeven door bloeiende heesterbeplanting beplanting. De bestaande trompetboom en winterlinde worden aangevuld met enkele rode paardenkastanjes. Het totaal is een gevarieerde beplanting die in ieder seizoen zijn aantrekkingskracht heeft.

 

Toegankelijk voor iedereen

Alle paden zijn toegankelijk voor bewoners met een rollator of in een rolstoel. De functionele rijbanen naar bijvoorbeeld de ingangen worden voorzien van klinkerverharding. Voor de afwatering zijn goten langs de verharding aangebracht die zonder problemen door karren, rolstoelen en rollators te passeren zijn. Voetgangerspaden lopen door de tuin naar de vijver en het paviljoen met de jeu-de-boulesbaan. Het meubilair is door de ergonomische vorm geschikt voor ouderen. Enkele banken zijn uitgevoerd met een parkeervoorziening voor een rollator.

Stadsgracht Brouwerspoort

Verfijnde detaillering maakt de grachtzone tot gebied met hoge esthetische kwaliteit

 

VEENENDAAL – De realisatie van de nieuwe Brouwersgracht is onderdeel van de centrumvernieuwing in Veenendaal. Dit project zal een dynamisch winkelhart en leef-centrum creëren. Met de realisatie van Brouwerspoort vloeien in het nieuwe centrum van Veenendaal winkelen, wonen, werken en ontspannen samen tot een sfeervolle mix. Voor de gemeente Veenendaal hebben we de technische (besteks)uitwerking verzorgd van de nieuwe stadgracht met aangrenzende winkelstraten. Op basis van een door ons opgesteld raamcontract verzorgt Roelofs Wegenbouw de komende jaren de realisatie, het eerste deel van de gracht is in december 2015 opgeleverd.

 

Centrumvernieuwing

In Brouwerspoort maakt het oude beeld van volle parkeerterreinen, achtergevels van winkels en de lege Hollandia Wolfabriek gestaag plaats voor de stadse aanblik van de Brouwerspoort met smalle, hoge panden, gekleurde gevels, groene pleinen en een slingerende gracht. Het project staat niet op zichzelf. Het hele gebied binnen de centrumring wordt op termijn vernieuwd. Brouwerspoort is daarvan de eerste fase. Met die centrumvernieuwing willen de gemeente en alle betrokken partijen in Veenendaal-centrum een dynamisch winkelhart en leef-centrum creëren. Zowel de inwoners en ondernemers van Veenendaal als de wijde regio zullen de effecten hiervan ervaren.

 

Uitwerking met visie

Waar ons bureau doorgaans bij projecten betrokken is van visievorming tot en met de supervisie over de realisatie, zijn wij voor dit project ingeschakeld om de technische uitwerking te verzorgen. Het ontwerp van Jos van Eldonk heeft een hoog ambitieniveau dat vraagt om een verfijnde en nauwkeurige technische detaillering.

Tijdens het proces lukte het de gewenste financiële optimalisatie te realiseren. Door slimme keuzes te maken in de uitwerking kon dit  zonder concessies te doen aan de esthetische kwaliteit.

 

In gebruik

Inmiddels is het eerste deel van de gracht met bruggen, ‘watervallen’ en geïntegreerde banken gerealiseerd. Wat op de tekentafel zorgvuldig is bedacht is nu door alle inwoners en ondernemer te ervaren. Wie zijn oor te luisteren legt bij de gebruikers merkt dat het doel is geslaagd. Brouwerspoort wordt een aangename plek die door het vakmanschap van alle betrokkenen weer decennia vooruit kan.

Recreatiepark Noorder Sandt

Duin- en dorpslodges bij recreatiepark ’t Noorder Sandt
 

Nieuw belevingsrijk duinlandschap met recreatieverblijven in de binnenduinrand bij Julianadorp aan zee. In samenwerking met Moodbuilders (architectuur) en Van der Reest Advies (recreatieonderzoek).

 

JULIANADORP – De nieuwe uitbreiding van recreatiepark ’t Noorder Sandt verschaft gasten de mogelijkheid om op een bijzondere manier ‘in’ de natuur te verblijven. Daarom zijn de verblijven van alle comfort en ruimte voorzien die voor luxe recreatievilla’s gewoon zijn. In een zich ontwikkelende duinzoom tussen Den Helder en Julianadorp aan zee is behoefte aan een uitgewogen combinatie tussen recreatie en natuur. Bijzondere duin-lodges -ingegraven in het duinlandschap- en dorps-lodges -hecht geclusterd bij het water- zijn een uitdagende uitvalsbasis.  Daarmee wordt een verrassend nieuwe belevenis van een vakantie aan zee gerealiseerd. 

 

Een uitbreiding met meer kwaliteit en beleving

Recreatiepark ‘t Noorder Sandt is een goed lopende kust-camping in Julianadorp aan Zee. Het park heeft ca. 470 staanplaatsen waarvan 30% vaste staanplaatsen, 17% seizoensplaatsen, 40% toeristische plaatsen en 13% camperplaatsen. Het recreatiepark wil uitbreiden met ca. 100 vaste accommodaties op een naastgelegen perceel van 5,7 ha. Door middel van deze uitbreiding wil het recreatiepark meer ruimte geven aan de beleving van het landschap. Hierdoor zal het kwaliteitsniveau van ‘t  Noorder Sandt verhogen.

 

Aansluiting bij nieuw organisch landschap

Voor de nieuwe recreatieverblijven is de beleving van het (duin)landschap uitgangspunt.  De uitbreidingslocatie ligt in een polder direct achter de strook duinen die de polder scheidt van de zee. Vandaar dat de polder  wordt ontwikkeld tot een organische duinzoom. Op deze schaal maakt de uitbreiding deel uit van een ruimtelijk  eenheid. Deze wordt gevormd door de bestaande camping en een aantal villaparken. De nieuwe uitbreiding voegt een organische component toe aan de bestaande vakantiekolonies en vormt vervolgens de overgang naar de natuurlijk en recreatief te ontwikkelen duinzoom achter de kustlijn.

 

Intensief en extensief

In de uitbreiding is gezocht naar een optimale balans tussen verblijfsrecreatie en natuur. Het beleid op deze locatie vraagt in het bijzonder om een overgang van intensief naar extensief (mede)gebruik van het landschap door recreatie. De beelden die hierbij wordt gepresenteerd zijn onder andere die van kleine recreatiekolonies in een wild duingebied. Tegelijkertijd vraagt de exploitatie van een recreatiepark om een bepaalde dichtheid.

Door de sommige verblijven in te graven in duintjes en andere te clusteren tot compacte dorpjes wordt het gewenste beeld gerealiseerd. Op deze manier is ook de benodigde dichtheid voor een goede exploitatie gewaarborgd.

 

Ultieme integratie van verblijven en landschap

Letterlijk ‘in’ de natuur verblijven komt tegemoet aan de huidige leefstijl.  Anders gezegd de mens zoekt naar de essentie en heeft behoefte heeft aan een authentieke  beleving van natuur en landschap.  De duin- en dorpslodges  liggen tot aan het terras en de toegang ingebed in een nollenlandschap. Zodoende sluit het aan bij de bestaande duinen. Vandaar dat er ook geen zichtbare erfgrenzen zijn. De gebruikte materialen en de vormgeving die refereren aan schuilhutten of schuren, versterken de beleving. De lodges worden bijzonder duurzaam gebouwd en verschaffen natuurlijk een hedendaags luxe comfort.

Schoolplein Rehobothschool

VEENENDAAL – Naar aanleiding van de uitbreiding van de Rehobothschool is door Adviesbureau Haver Droeze, in opdracht van de gemeente Veenendaal, een ontwerp opgesteld voor de herinrichting van het schoolplein en de directe omgeving. Door een goed doordacht ontwerp heeft het vernieuwde schoolplein een verrassende, functionele en verzorgde uitstraling gekregen, terwijl het voor 90% bestaat uit hergebruikte materialen. Tevens is een goede oplossing geïntegreerd voor de verkeersafwikkeling die bij scholen altijd flinke pieken kent.

 

Ontwerpen van een speellandschap met bestaande materialen

De uitbreiding van de school op het schoolplein zorgt voor een kleinere speeloppervlakte, maar door het samenvoegen van de openbare speelplek met het schoolplein kon een aantrekkelijk speellandschap ontworpen worden. Het openbaar maken van een groot deel van het schoolplein voorziet ook buiten de schooltijden in speelgelegenheid voor de kinderen uit de buurt. Bij de herinrichting van het schoolplein zijn zoveel mogelijk bestaande materialen en elementen hergebruikt, zoals de verschillende hekwerken, in goede staat verkerende speeltoestellen, pleinverhardingen, zandbakranden, vuilcontainers, etc. De basis van het nieuwe ontwerp bestaat uit een diagonaal lijnenspel bestaande uit nieuwe lange tegelbanen waarbinnen de verschillende vlakken op verschillende wijzen ingevuld zijn.

 

Spitsuur tijdens het halen en brengen

Zoals op menig basisschool is het tijdens de haal en brengtijden een drukte van jewelste, de Rehobothschool is hier geen uitzondering op. In de opdracht van de gemeente is een gedeelte van de openbare ruimte heringericht, om op een veilige, gestructureerde en overzichtelijke wijze het halen en brengen van de kinderen te regelen. Aan het einde van de Emmalaan is hiervoor een minirotonde met een kiss en ride strook ontworpen. Tevens is er extra parkeergelegenheid en een doorsteek vanuit de Hertogenlaan gecreëerd.

 

Uitvoering

Het ontwerp voor de herinrichting van het schoolplein e.o. is door ons bureau uitgewerkt tot een RAW bestek met bijbehorende tekeningen en bijlagen. Het werk is gerealiseerd door Van Hattum Infra, die tijdens de zomervakantie in zeer korte tijd het werk heeft uitgevoerd. Hierdoor kon de overlast voor de kinderen zoveel mogelijk worden beperkt en begon het nieuwe schooljaar in een fraaie nieuwe omgeving.

Visvijver Isselt

Bedrijventerrein Isselt als bloeiend werklandschap

 

Deze visvijver maakt deel uit van een ‘groene wig’ op bedrijventerrein Isselt. Voor dit gebied is een project opgestart met subsidie vanuit het InnovatieNetwerk, genaamd ‘Proef-Tuin Isselt’. Het doel is om met hulp van omliggende bedrijven van de groene wig een lunch & ontmoetingsplek te maken waar het goed toeven is voor mens, plant en dier; Isselt als bloeiend werklandschap.

 

Betere leefomgeving voor mens, dier en plant

In opdracht van de gemeente Amersfoort hebben we een herinrichtingsplan opgesteld voor de visvijver waarbij een meer natuurlijke uitstraling wordt gerealiseerd, de bestaande vervallen oeverbeschoeiingen worden vervangen, en er maatregelen worden getroffen ter verbetering van de ecologische potentie van de vijver. Uit het visstand onderzoek bleek dat er relatief weinig vissoorten en alleen volwassen vissen voorkomen in de vijver. Om de visstand te verbeteren zijn vispaaiplaatsen gerealiseerd met wisselende waterdieptes en is gezorgd voor meer beplanting en onderwaterobstakels. Om de voedselrijkdom van het water te verlagen en te zorgen voor meer zuurstof in het water, zijn er twee biezenvelden aangelegd ter plaatse van de regenwaterinlaten. Tenslotte is een deel van de bestaande harde oevers vervangen door ecologische oevers wat o.a. voor insecten een belangrijke meerwaarde oplevert.

 

Hengelsportvereniging Amersfoort

De vijver wordt gepacht door de hengelsportvereniging en dient daarnaast ook als waterbergingsvijver en bluswatervoorziening. Voor de vissers is het van belang dat er voldoende visplekken zijn rondom de vijver (ook voor wedstrijden met ca. 20 deelnemers). Voor een goede visplek is een toegankelijke stevige oever van belang zonder hoge begroeiing in de directe nabijheid, oever- en onderwaterbeplanting zorgen tevens voor hinder bij het vissen. Na overleg met de vissers is besloten aan de beide lange zijden en de korte oostzijde een kunststoffen beschoeiing te plaatsen. Hier ondervinden de vissers geen hinder van riet of andere oeverbeplanting. De waterdiepte direct voor de beschoeiingen van ruim 1,00 meter is hier om deze reden op verzoek van de vissers gehandhaafd.

Tevens zijn twee visplekken gerealiseerd voor mindervalide vissers.

Recreatiepark De Wilde Roos

Transformatie van camping naar bungalowpark

 

LOOSDRECHT – Aan de rand van Hilversum, het overgangsgebied tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Plassengebied, zijn twee verouderde campings samengevoegd tot het recreatiepark ‘De Wilde Roos’ met 60 luxe recreatiewoningen. Voor dit plangebied hebben we het ontwerp gemaakt dat aan de ontmoeting van het dekzandlandschap en het veenweidelandschap haar identiteit ontleent. In samenwerking met KR8 Architecten is een lommerrijk park ontstaan waarvan architectuur en landschapsontwerp bijdragen aan het steekeigen karakter.

 

Ontmoeting van landschappen

Karakteristieken van de twee elkaar ontmoetende landschapstypen zijn in het ontwerp opgenomen. Hierdoor ontstaan twee sferen. Het hoger gelegen ‘zandgebied’ kenmerkt zich door overwegend zacht glooiend, reliëfrijk terrein, afwisselend begroeid met naald- en loofbomen en struiken. Hiertussen zijn boswoningen zijn gesitueerd in een mozaïekverkaveling. Het lagere ‘veenweidegebied’ kent minimale hoogteverschillen en heeft een verkaveling met evenwijdige perceelgrenzen. De vegetatie kenmerkt zich hier door grassen, riet, loofbomen en wilgen. De recreatiewoningen liggen hier aan het water. In de buitenrand van het ‘bos’, bij de ontmoeting met het lagere ‘veenweidelandschap’, liggen als balkons de zogenaamde zoomwoningen. Het water creëert een gevoel van ruimte en rust en levert een aantrekkelijke variatie in kleur en licht dat kenmerkend is voor het plassengebied. In combinatie met een architectuur die is afgestemd op de drie sferen krijgt het park een streekeigen identiteit.

 

Passende architectuur

Drie woningtypen zijn ontwikkeld met een onderscheiden beeldkwaliteit passend bij de landschappen van De Wilde Roos. De bos-bungalows zijn wit gestuct met een pannendak. De water-bungalow heeft volledig zwart gepotdekselde gevels en een rieten dak. De zoom-bungalows hebben wit stucwerk in combinatie met zwart potdekselwerk met een rieten dak. Markant bij alle drie de woningtypes is de zwart gepotdekselde entree.

 

Een toekomstbestendig recreatiepark

Door een inrichtingsplan te ontwikkelen met oog voor het streekeigen karakter en natuurlijke waarden aansluitend op het prachtige landschap van de Loosdrechtse Plassen en het Gooi is een park ontstaan dat in de toekomst zijn waarde zal behouden.

Waterkunstwerken Veenendaal

Het verbindend element van Buurtstede

 

VEENENDAAL – Als verbindend element ligt de kademuur als een haak om de buurtschappen De Hoven en De Ontmoeting in Buurtstede. De beide Buurtschappen tonen zich daardoor formeler dan de andere twee buurtschappen, De Straten en De Erven. De hoofdwatergang heeft hierdoor een harde en zachte oever. De bakstenen kademuur staat enigszins hellend, waardoor meer wordt gerefereerd aan een dorpse kade of een bastion. De subtiele reling op de kademuur loopt over de licht getooide bruggen naar de andere zijde van de hoofdwatergang, waar de oevers natuurlijk zijn vormgegeven.

 

Onderscheidend karakter

Het gebied waar Veenendaal-oost gebouwd wordt staat van oudsher bekent als het ‘putje’ van Veenendaal. Binnen de wijk Veenendaal-oost wordt dan ook een aanzienlijk percentage oppervlakte water gerealiseerd, om zorg te dragen voor een goede waterhuishouding in het gebied. De combinatie van het water en het groen is kwaliteit waarmee Veenendaal-oost zich onderscheidt van andere wijken in Veenendaal. Het groenblauwe raamwerk zorgt voor de recreatieve en langzaamverkeersroutes door Buurtstede. In de vorm van fiets- en wandelpaden in het groen en het grotendeels doorvaarbaar en beschaatsbaar water. Het water is hierdoor niet alleen een visueel element, maar krijgt ook een gebruikswaarde.

 

Ontwerp en materialisatie

Bij het ontwerp van de kademuren en de bruggen was de basis een eenvoudige landelijke uitstraling met verbijzonderingen in de detaillering van de landhoofden. De bruggen hebben gemeenschappelijke beeldkenmerken, zodat er een familie ontstaat. Voor de verkeersbruggen wordt uitgegaan van een brugdek uit prefab-betonnen getoogde liggers met gemetselde landhoofden waarbij het relingwerk als continue lijn doorloopt over de bruggen en kademuren. De landhoofden van de verschillende bruggen hebben aan de kadezijde ieder een eigen accent gekregen. Dit is o.a. bereikt door hoger opgetrokken metselwerk, in het landhoofd geïntegreerde banken en ingemetselde verlichtingsarmaturen die een strijklicht over het water geven. Een zorgvuldige detaillering van ontwerp tot bestek vertaald zich in een fraaie totaalcompositie.

 

Vlonders

Om het water ook daadwerkelijk bereikbaar te maken zijn verschillende vlonders ontworpen. Aan de kadezijde is de vlonder vormgegeven op basis van een strak formeel ontwerp en aan de zachte oeverzijde voegt de vlonder zich meer natuurlijk in het groen en is dit leidend geweest voor de vormgeving. Het ontwerp voor de ‘natuurvlonder’ in combinatie met de vispaaiplaats is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met bewoners en het IVN, die ook een bijdrage zullen gaan leveren bij het groenbeheer. Bij de technische uitwerking van de vlonder is rekening gehouden met de verschillende gebruikerswensen en is er voor gezorgd dat de vlonder toegankelijk is voor minder validen.

Reconstructie Nieuweweg

VEENENDAAL – De Nieuweweg in Veenendaal, één van de oudste wegen van Veenendaal, was toe aan een complete reconstructie. De weg wordt opnieuw ingericht waarbij de openbare ruimte, verkeer, groen en water integraal worden aangepakt. Adviesbureau Haver Droeze was verantwoordelijk voor het opstellen van het ontwerp.

 

Integraal ontwerp

Om te komen tot een breed gedragen ontwerp van de Nieuweweg was een integrale visie op de gewenste inrichting en uitstraling noodzakelijk. Naast de verkeerskundige aanpassingen ging het ook om de stedenbouwkundige betekenis voor Veenendaal. Bovendien waren tijdens een beginspraak en ontwerpsessies met bewoners en bedrijven een groot aantal wensen en knelpunten duidelijk geworden die in het ontwerp verwerkt moesten worden.

 

De Nieuweweg is een van de 5 linten die de oorspronkelijke ontginningslijnen van Veenendaal vertegenwoordigen. Het is belangrijk dat deze lijnen herkenbaar blijven in de stad. De herkenbaarheid zal verstrekt worden door een continue weginrichting en een doorgaande laanbeplanting.

 

Uit de ontwikkelingsgeschiedenis van de Nieuweweg volgt dat deze is opgebouwd uit drie onderdelen: Noord, Midden en Zuid. In het noorden start de Nieuweweg als 50km weg die transformeert tot een 30km weg eindigend in het centrum. Om zoveel mogelijke een continue beeld van de hele Nieuweweg te realiseren wordt in het ontwerp zoveel mogelijk gewerkt met een eenduidig straatbeeld met zo weinig mogelijk verschillende materialen en een laanplanting van bomen.

 

Een extra factor waren de twee molens die naast de Nieuweweg staan: De Vriendschap en De Nieuwe Molen. Dit zijn echte focuspunten waarop het zicht gewaarborgd moet blijven. De beide molens hebben een molenbeschermingszone die ervoor zorgt dat er geen hoge objecten komen die de wind wegvangen. Daarom komen langs het middendeel van de Nieuweweg lagere bomen te staan.

 

Uiteindelijk werden alle elementen verwerkt tot een samenhangend totaalontwerp. Aan de hand van uitgebreide visualisaties met plattegrond, referentiebeelden en 3D impressies werd het plan tijdens de inspraakavond toegelicht.

Daktuin Weltevreden

Daktuin Weltevreden door aandacht voor techniek een groene oase

 

AMERSFOORT – Voor een nieuw wooncomplex met parkeerkelder nabij de binnenstad van Amersfoort was een ontwerp nodig voor de inrichting de buitenruimte. Daarvan lag het grootste deel boven op de parkeergarage, de technische randvoorwaarden maakten de uitwerking van het ontwerp complex. Door aandacht voor techniek en zorgvuldige detaillering van de inrichtingselementen kunnen bewoners genieten van een groene oase in de stad.

 

Tuinontwerp op parkeerkelder

Vlakbij de binnenstad van Amersfoort is door Van Hoogevest Bouw een complex gebouwd bestaande uit 124 woningen en appartementen op en rondom een 2-laags parkeerkelder. In opdracht van VHG Projectontwikkeling hebben wij een ontwerp vervaardigd voor de maaiveldinrichting van dit project.

 

Technische randvoorwaarden maken uitwerking complex

De grootste uitdaging bij het maken en technisch uitwerken van het ontwerp was bij dit project het gegeven dat het grootste deel van de buitenruimte zich op de parkeerkelder bevindt. Wij hebben een plan gemaakt waarbij op de parkeerkelder een aangename verblijfruimte is gerealiseerd met zitgelegenheden, speelelementen en uitbundig bloeiende beplantingen onder een transparant bladerdek van oriëntaalse bomen. Technische randvoorwaarde bij de uitwerking van het plan was dat het terrein tevens bereden moet kunnen worden door vrachtverkeer (vuilniswagen, verhuiswagen en hulpdiensten).

 

Aandacht voor detaillering geeft ontwerp cachet

Naast de uitwerking van de fundering- en afwateringstechniek op de parkeerkelder is in het plan veel aandacht besteed aan het beplantingsplan en de detaillering van de diverse inrichtingselementen. Zo is er een complex bakkenpatroon ontworpen voor de beplantingen, vervaardigd van cortenstaal. De bakken hebben wisselende hoogtes en breedtes en delen ervan zijn uitgevoerd met houten bekleding waarmee fraaie zitranden ontstaan.

OMOP bestekken

Realisatie Buurtstede Veenendaal-oost op basis van OMOP bestekken

 

Voor de nieuwbouwlocatie Buurtstede in Veenendaal-oost is naast het ontwerp voor de buitenruimte ook de volledige technische uitwerking door ons bureau verzorgd. Vanwege de onzekere planning en fasering, alsmede de vele wijzigingen in de opstalontwikkeling is gekozen voor een alternatieve contractvorm.

 

Overeenkomst Met Open Posten (OMOP) biedt zekerheid en flexibiliteit

Bij de uitwerking van het plan zijn door ons voor de hele wijk alle principeprofielen en details uitgewerkt in technische tekeningen en (RAW) bestekposten. Zonder de gehele wijk daadwerkelijk uit te tekenen is op basis van het bestek met fictieve hoeveelheden het werk Europees aanbesteed. Op basis van deze aanbesteding is een meerjarencontract afgesloten met de aannemer waarbij de eenheidsprijzen zijn vastgelegd. Dit biedt onze opdrachtgever, Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost, zekerheid over de eenheidsprijzen die worden gehanteerd en tegelijk de flexibiliteit om in aansluiting op de bouwontwikkeling te bepalen wanneer welke delen van de buitenruimte ingericht dienen te worden.

 

Tekenwerk buitenruimte na verkoop woningen

Pas als de woningen zijn verkocht wordt voor de betreffende woonomgeving een definitief ontwerp opgesteld en worden vervolgens de uitvoeringstekeningen vervaardigd. Op basis hiervan stellen we een deelopdracht op voor de uitvoering door de aannemer. Door voor deze werkwijze te kiezen wordt voorkomen dat er tekenwerk wordt verricht wat vervolgens weer aangepast moet worden. Tevens biedt het de mogelijkheid om de nieuwe wijkbewoners mee te laten denken over de inrichting van hun woonomgeving.

 

Financiële monitoring essentieel bij OMOP contract

In tegenstelling tot een standaard RAW contract ligt er na aanbesteding van het werk geen aanneemsom voor het gehele werk vast. Op basis van de fictieve hoeveelheden zijn alleen de eenheidsprijzen definitief vastgesteld. Om voldoende grip te houden op de kosten hebben we bij aanvang van het werk een totaalraming opgesteld en werken dit bij zodra een nieuwe deelopdracht wordt verleend en afgerekend. Hierdoor hebben we exact in beeld dat er binnen het vooraf vastgestelde budget gewerkt wordt.

Binnentuin Groeneweg

Groene binnentuin in een stenige omgeving

 

Gelijktijdig met de renovatie van het complex 503 aan de Groeneweg te Utrecht is er een ontwerp gemaakt voor de semi-openbare binnentuin. Voor een functionele en sfeervolle inrichting van de kleine binnentuin hebben wij samen met de bewoners een ontwerp gemaakt. Door de inbreng van de bewoners is de binnentuin maximaal op de behoeften van de gebruikers afgestemd.

 

Renovatie complex 503

Voor de verouderde woningen van het complex 503 is in samenwerking met de bewonerscommissie door Han van Zwieten Architecten een renovatieplan opgesteld. Onderdeel van het renovatieplan is de herinrichting van het binnenterrein, een semi-openbare ruimte voor de bewoners van het complex. Aan de randen van het binnenterrein zijn houten schuurtjes gesitueerd voor de woningen.

 

Ingrediënten voor het ontwerp

Om van het binnenterrein een plek voor alle bewoners te maken, is de bewoners gevraagd mee te ontwerpen. Met een groep van circa 8 bewoners en twee medewerkers van woningbouwvereniging Boex  zijn we aan de slag gegaan. Tijdens de eerste bijeenkomst met de bewoners over verschillende onderwerpen gesproken en zijn keuzes gemaakt ten aanzien van:

 • de functie(s) die een plek moeten krijgen op het binnenterrein;
 • de sfeer (vormentaal) die de plek moet uitstralen;
 • de materialisatie; bestrating, meubilair, beplanting e.d.

 

Kwartetten met bewoners

Voor verschillende onderwerpen zijn (kwartet)kaarten gemaakt met verschillende keuzemogelijkheden, de gekozen kaarten zijn door de bewoners op een ondergrond hebben geplakt. Op basis van de uitkomsten van de bewonersbijeenkomst is een ontwerp vervaardigd. De bewoners kozen hier voor een informeel en overzichtelijk binnenterrein met losse beplantingen en hagen als omranding. De materialen bestaan uit een klinkerbestrating, een grote zitbank en verlichting aan de schuurtjes. Het terrein moet dienen als groene zitplek en ontmoetingsplaats voor de bewoners. Het ontwerp dat we vervaardigden op basis van de gekozen ingrediënten werd enthousiast ontvangen.

Speelpleintje Hertenstraat

Herinrichting Hertenstraat; asfalt eruit, groen erin

 

De afgesloten woonstraat Hertenstraat dient al jaar en dag als fietspad en speelruimte. De straat met een asfaltverharding en langsparkeervakken is al een langere periode afgesloten voor auto’s. De woonstaat is langzamerhand omgevormd tot speelruimte, met midden op weg een basket en op de parkeerplaats een tafeltennistafel. Voor een grootscheepse renovatie is er samen met de omwonenden een ontwerp gemaakt, om een veilige en aangename speel- en verblijfsruimte te realiseren.

 

Functieverandering; van rijweg naar speel- en verblijfsruimte

De Hertenstraat is gelegen in het Leusdenkwartier te Amersfoort. Een gedeelte van de Hertenstraat is oorspronkelijk ontworpen als woonstraat met een doorgaande rijweg voor autoverkeer. Deze rijweg is in het verleden afgesloten d.m.v. van afzetpalen en inrijverbodsborden, alleen het meest westelijke deel waar een achttal parkeerplaatsen ligt is voor auto’s toegankelijk. De overige ruimten zijn met een zandbak en enkele speeltoestellen ingericht als speelpleintje.

 

Ontwerpen met de ideeën van de gebruiker

Voor een ontwerp van de speel- en verblijfsruimte zijn tijdens een bewonersavond, ideeën van de omwonenden gevraagd. Binnen de kaders van de gemeentelijke randvoorwaarden zoals parkeergelegenheid en een afgeschermd fietspad, is een basisondergrond gemaakt. Op basis van  deze ondergrond zijn er in groepen van ca. 8-10 omwonenden de wensen voorgedragen voor de invulling van de speel- en verblijfruimte. Hiervoor werd gebruikt gemaakt van verschillende elementen en onderwerpen ‘knipvellen’. De gewenste onderwerpen zijn door de omwonenden uitgeknipt en op de gewenste plek op de ondergrond plakken, met daarbij enkele getekende toevoegingen. Op basis van de twee ideeën kaarten van de avond is er een ontwerp gemaakt.

 

Voor elk wat wils

Het ontwerp dat gebaseerd is op de ideeën van de omwonenden bestaande uit een ovale speel- en verblijfsruimte omgeven door sterke lage vakbeplanting met enkele solitaire heesters en kleine bomen. Ten noorden van deze ruimte ligt een fietspad, een populaire fietsverbinding (ook onder brommerfietsers) voorzien van een groene afscheiding voor het voorkomen van onveilige situaties. In de ovale speel- en verblijfsruimte is plaats voor verschillende leeftijdsgroepen. In deze ruimte is er plaats om te voetballen, tafeltennissen, glijden of rustig op een boombank zitten.

Rielerkolk

Wonen aan een openlucht zwembad

 

Het voormalige openluchtzwembad de Rielerkolk is omgevormd tot woonlocatie. In deze groen-blauwe omgeving met diverse recreatiemogelijkheden geeft de woonlocatie een exclusieve sfeer. Wandelen, vissen of zwemmen vanuit je achtertuin is hier mogelijk.

 

Aan de rand van de vroegere oostelijke uitbreidingswijken van Deventer ligt naast de spoorlijn naar Arnhem en Enschede de Rielerkolk. De plas heeft decennia lang gefunctioneerd als openlucht zwembad. Door aanscherpingen van de regels voor open zwemwater voldeed het bad echter niet meer aan de normen.

 

Na het verdwijnen van de zwembadfunctie is de plas in het Gemeentelijk Structuurplan aangemerkt als hoogwaardige woonlocatie. Het natuurlijke beeld vormt een belangrijke leidraad in het plan. De aanwezigheid van water is vanuit de wijk overal beleefbaar. De nieuwe woningen liggen dan wel in en aan de oevers gesitueerd, maar de continuïteit van de groene oever zal zo veel mogelijk gewaarborgd blijven.

 

Met de inrichting van het openbaar gebied is gestreefd naar harmonie tussen het tuinstedelijke van de Bekkumerbuurt en het natuurlijke van de kolk. De continue groene omzoming bindt de verschillende woningen en zorgt voor een eigen besloten sfeer die op de plas is gericht. Vervolgens zijn met gebruik van geëigende materialen elementen toegevoegd die de gebruiks- en verblijfsfunctie van de woonomgeving vergroten: d.m.v. vlonders en houten steigers bereikt met het waterniveau; de stenen kade manifesteert zich als boulevard, waarlangs gewandeld kan worden; steile taluds worden gemaakt van basaltblokken. De diverse onderdelen maken het mogelijk dat men een volledig rondje om de kolk kan wandelen.

Bungalowpark Eekhoornnest

Innovatief inrichtingsvoorstel levert afwisselend verblijfsgebied op

 

Bungalowpark ’t Eekhoornnest wil de het aantal verblijfsaccommodaties uitbreiden. Voorwaarde is daarbij dat de beleving van de natuur optimaal blijft. Het reliëf van de Soester Duinen is de basis voor het ontwerpconcept. Een deel van accommodaties kan door de inzet van betonnen gewelven onder het maaiveld worden gerealiseerd. Op het maaiveld ontstaat een verblijfsgebied dat naadloos aansluit bij de omgeving.

 

Duin en dal maken locatie voor recreatie en evenementen aantrekkelijk

Bungalowpark ’t Eekhoornnest ligt in het buitengebied tussen Amersfoort en Soest op de overgang van het beschermde natuurgebied De Korte Duinen en het open Eemdal met overwegend een agrarisch karakter. Het vakantiepark verschaft jaarrond gelegenheid om recreatief te verblijven in ruime appartementen of bungalows midden in een natuurlijke en bosrijke omgeving. Het is bovendien een plek voor kleine muziekoptredens en studiosessies, en richt zich daarnaast op andere evenementen of bijeenkomsten.

 

Inrichtingsvoorstel maakt gebruik van duinreliëf

In 1991 is door ons bureau het plan opgesteld voor een eerste uitbreiding met 14 nieuwe chalets. Dit plan is gerealiseerd en wordt nu al vele jaren met enthousiasme gebruikt als sfeervol vakantiepark. In 2012 volgde de vraag voor een ontwerp voor een tweede uitbreiding met opnieuw een eigen unieke uitstraling en bovendien een nog innovatiever functionaliteit. Door het parkeren in gewelven onder het maaiveld onder te brengen en gebruik te maken van het duinreliëf van de Soester Duinen wordt boven de grond een zeer afwisselend verblijfsgebied gerealiseerd waar de natuur zonder verstoringen door verkeer, direct aansluit bij de verblijfsaccommodaties. Tegelijkertijd kan ondergronds de gewelfde ruimte multifunctioneel benut worden. Naast parkeren dient het ook voor concerten, congressen, evenementen, indoor recreatie (fitness), horeca etc. In combinatie met het verblijven in de natuur levert dit een unieke situatie op.

 

Benodigde functies op een natuurlijke manier met de omgeving verweven

De toegankelijkheid van de verblijfseenheden, de privacy en veiligheid evenals de afstemming tussen binnen en buitenruimte hebben veel aandacht gehad. De aanzichten vanaf de omgeving en de beleving van natuur en landschap op de locatie samen met het gebruik van gebiedseigen beplantingen en reliëf en de introductie van water in het terrein versterken de winst voor natuur en landschap. Het bestaande landschap met houtwallen en bloemrijk grasland wordt organisch in het plan opgenomen. Het concept sluit tenslotte goed aan op de eerdere uitbreiding en op het naastgelegen stuifduinenlandschap.

 

Waterwingebied

Resultaat door bewonersparticipatie fraaier dan de som der delen

 

Het groenbeheerplan van Amersfoort voorziet in een recreatief aantrekkelijk Waterwingebied met behoud van flora, fauna en cultuurhistorie. Door inzet van schetsmatige ontwerpvoorstellen kregen participerende groepen volop gelegenheid bijdragen te leveren. Voortdurend communiceren en betrokkenheid van de eerste schets tot tijdens de uitvoering leiden tot dit positieve resultaat.

 

Waterwingebied aantrekkelijk voor omwonenden en voor bijzondere natuur en cultuur

Het Waterwingebied is een park gelegen tussen de wijken Liendert en Rustenburg. De gemeente Amersfoort heeft een Groenbeheerplan opgesteld om het park aantrekkelijker te maken als recreatiegebied voor bewoners van omliggende wijken. Verder willen zij het gebied behouden als plek voor bijzondere flora, fauna en cultuurhistorie.

 

Uitwerking van ontwerp met omwonenden tot en met bestek geeft samenhang

Voor het Waterwingebied hebben we in nauwe samenwerking met omwonenden een natuurspeelplek en een sport/speelplek ontworpen. Daarnaast hebben we ontwerpen gemaakt voor alle her-inrichtingsmaatregelen en deze uitgewerkt tot bestekstekeningen en een RAW bestek. Hierbij ging het onder andere om een volledig reconstructie van de padstructuren, vervanging van parkmeubilair, vrijzetten van oude knotboomstructuren, aanleg van een natte natuurzone met poelen en diverse groeninrichtingsmaatregelen.

 

Getekend ontwerp laat ruimte voor participatie en aanvullende ideeën

De schetsontwerpen van de verschillende onderdelen zijn handgetekend en hebben een sterk schetsmatig karakter. Aangezien de ontwerpen besproken worden in verschillende participatiebijeenkomsten moeten de tekeningen uitstralen dat er nog ruimte is voor aanpassingen en aanvullende ideeën.

 

Goede communicatie tussen partijen draagt bij aan positief resultaat

Gedurende het hele planproces is intensief overleg gevoerd met de gemeente en de ‘Vrienden van het Waterwingebied’ (een groep betrokken burgers verenigd in een stichting tot behoud van het natuurgebied). Door alle maatregelen te visualiseren en uitgebreid toe te lichten is steeds meer begrip en enthousiasme ontstaan over het resultaat.

 

Buurtpark De Hoven

De buitenruimte van nieuwe woontorens ontworpen als buurtpark

 

De vervanging van portiekflats door woontorens creëert ruimte voor een nieuw buurtpark. Het kleurgebruik en de plaatsing van uitdagende speeltoestellen maken van het park een sportieve ontmoetingsplek. Logisch gekozen routes vormen de verbinding tussen het groene buurtpark en het winkelcentrum.

 

Nieuwbouw woontorens levert ruimte voor park

Na sloop van een aantal jaren ’60 portiekflats is fase 1 van de nieuwbouw van De Hoven gerealiseerd. Het bouwplan leverde ruimte op voor een nieuw park als ontmoetingsplek voor de buurt. In opdracht van COM Wonen en de Gemeente Capelle aan den IJssel is door Adviesbureau Haver Droeze een ontwerp voor het buurtpark vervaardigd.

 

Kleurig en sportieve ontmoetingsplek

Er is gekozen voor een ‘sportief speelpark’ met veel kleur. Dit komt terug in de verharding, de vele bloemdragende heesters en de herfstkleuren van de bomen. Kleuren en materialen van de gevels zijn verwerkt in de kademuren, brug en verhardingen waardoor een samenhangend geheel ontstaat.

 

Route van groen park naar winkelcentrum

In het ontwerp lopen de routes van en naar het dichtbij gelegen winkelcentrum door het buurtpark. De routes zorgen voor levendigheid en een logische zonering van spel, zitten en natuur. De realisatie vond plaats in 2012. Het buurtpark vormt zo een echte groene tegenhanger van het drukke winkelcentrum van Capelle aan den IJssel.

Elisabethterrein

Burgerinitiatief resulteert in enthousiast ontvangen inrichtingsplan Elisabethterrein

 

Burgerinitiatief ‘Het nieuwe samenwerken’ heeft de samenwerkingsgroep ‘Samenwerking Elisabeth Groen’ opgericht om samen met Adviesbureau Haver Droeze te komen tot een Inrichting- en beheerplan voor het Elisabethterrein. Betrokkenen hebben 200 ideeën aangeleverd. Deze zijn met behulp van een ideeënkwartet getoetst aan de randvoorwaarden. Op basis van de uitkomsten kon een breed gedragen Inrichting- en beheerplan opgesteld worden. Een plan dat ook bijzonder vlot door de politiek is goedgekeurd.

 

Burgerinitiatief geeft vorm aan burgerparticipatie bij Elisabethterrein

In de gemeente Amersfoort wordt een ziekenhuis gebouwd op een nieuwe locatie. Het bestaande ziekenhuis op het Elisabethterrein sluit de deuren waardoor deze grond beschikbaar komt. Op dit terrein is nu een park gepland. Door het burgerinitiatief ‘Het Nieuwe Samenwerken’ is deze gelegenheid aangegrepen om de participatie van burgers vorm te geven. Hiervoor is de samenwerkingsgroep ‘Samenwerking Elisabeth Groen’ (SEG) opgericht, waarin betrokken inwoners, partijen uit het Burgerinitiatief en de gemeente samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. De SEG heeft de opdracht en een eigen budget gekregen voor het (laten) opstellen van een Inrichting- en Beheerplan voor een nieuw park op de Elisabethlocatie.

 

Inrichtings- en beheerplan op basis van 200 ideeën

Adviesbureau Haver Droeze begeleidde het proces om tot een gezamenlijk Inrichtings- en beheerplan te komen voor de Elisabethlocatie. Ruim 200 ideeën die door stadsgenoten en omwonenden waren aangedragen zijn vertaald naar ons ‘participatie-ideeënkwartet’. Op basis van de vooraf gestelde randvoorwaarden zijn de ideeën getoetst en geselecteerd. Vervolgens kregen de voorgedragen suggesties een plek in het ontwerp van het toekomstige park.

 

Snelle goedkeuring en enthousiasme voor parkplan

Mede door deze inspirerende en betrokken manier van werken, is het parkplan zeer enthousiast ontvangen en politiek goedgekeurd. In het plan wordt het oorspronkelijke stookgebouw hergebruikt. Er komt een heuvel met uitzicht op de omgeving en de mogelijkheid om er vanaf te sleeën. Bovendien kunnen bezoekers genieten van 3 verschillende landschappelijke eco-biotopen. De complete doorlooptijd van dit bijzondere project bedroeg vanaf de initiatiefopdracht tot en met het vastgestelde bestemmingsplan slechts 8 maanden!

 

Volg de ontwikkelingen van het Elisabethterrein op elisabethgroen.nl

 

Landgoed Wittenoord

Nieuw landgoed draagt bij aan natuurlijke eenheid in de Gelderse Vallei

 

Herstel Grebbelinie en nieuwe natte natuur uitgangspunt voor ontwerp

In opdracht van AM Groen door Rood BV maakten wij een ontwerp voor een nieuw landgoed in Renswoude, gelegen aan de Lunterse beek. In het ontwerp waren herstel van de Grebbelinie en het ontwikkelen van natte natuur langs de Lunterse beek belangrijke uitgangspunten. Deze nieuwe natuur (groen) wordt mogelijk gemaakt door landhuizen van allure (rood).

 

Landgoed met allure schakel in stelsel natuurgebieden

Verschillende natuur- en landschapsorganisaties werken samen om de versnipperde natuur in de Vallei om te vormen tot een samenhangend stelsel van natuurgebieden. Landgoed Wittenoord kan hierin een belangrijke schakel zijn.

 

Inrichtingsplan met grote afwisseling geeft ecologie grote kansen

Het oostelijke deel van het landgoed is ingericht als stijlvol landgoedbos met vijverpartijen (strangen) en (rivier)duintjes. Het westelijke deel is open gelaten om het beekdal herkenbaar te laten. De Lunterse Beek en zijn oevers zijn bij uitstek geschikt als ‘natte’ verbindingszone. Met de juiste maatregelen tegen mestoverschot, wordt het grond – en oppervlaktewater schoner en na plaatselijke verflauwing van oevers kan de beek weer zijn natuurlijke verloop krijgen. De nieuwe Grebbelinie is met zwaar hout beplant en vormt daarmee een droge verbindingszone. De grote afwisseling in het landschap aan hoge, droge en lage, natte gebieden biedt veel variatie en daarmee een hoge ecologische potentie.

 

Landgoed Welna

Integraal bestemmingsplan maakt realisatie nieuwe ontwikkelingen landgoed Welna mogelijk

 

Landgoed Welna ontwikkelde zich als een ontginningslandgoed zonder traditionele opzet met een hoofdhuis in een parkbos met landerijen, bossen en mist derhalve een sterke verbindende structuur. Voor de toekomst van Landgoed Welna staat de ontwikkeling naar een hoogwaardiger maatschappelijke en economische eenheid voorop. Die eenheid dient zichtbaar te worden door meer samenhang tussen de bebouwing en de parkachtige landschappelijke structuur.  Voor het realiseren van deze ontwikkelingen hebben wij een integraal bestemmingsplan opgesteld en hebben wij de concrete ingrepen ruimtelijk uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan.

 

Ontginningslandgoed ontwikkelt zich tot landschappelijke eenheid

De inkomsten uit bosexploitatie, gebouwenbeheer en natuursubsidies van het landgoed Welna zijn te beperkt als economische basis om het landgoed in stand te houden. Daarnaast vragen de maatschappelijke taken die Welna vervult, zoals natuurbeheer, recreatie en zorg, om een sterkere samenhang en een betere afstemming. Verbreding en versterking van de activiteiten is nodig. Door – onder meer – het landgoed te ontwikkelen naar een eenheid van hoofdhuis met bijgebouwen, parkbos en tuinen is het mogelijk een nieuwe economische en maatschappelijke identiteit te vormen.

 

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan sturen kwaliteitsverbetering

Om de hiervoor noodzakelijke  ontwikkelingen te kunnen realiseren is stelden wij een (integraal) bestemmingsplan op. In de toelichting daarbij wordt aangegeven hoe rode ontwikkelingen integraal onderdeel uitmaken van een kwaliteitsverbetering voor natuur en landschap op heel het landgoed. Door ons is voor dit doel het bestaande masterplan aangescherpt en uitgewerkt in het bestemmingsplan.

De concrete ingrepen in natuur en landschap en de toe te voegen bebouwing zijn bovendien nader vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan. Dit plan dient als een ruimtelijk toetsingskader voor het vervolg van de ontwikkeling.

Amsteleiland

Begeleiding bestemmingplan voor herbestemming Amsteleiland tot woonenclave

Het vervallen van de industriële functie van Amsteleiland gaf aanleiding tot de herontwikkeling van het eiland. De stedebouwkundige inrichtingsschets en bijbehorende beeldkwaliteitsplan geven de ambities van de nieuwe eigenaar weer. De geplande bebouwing en nieuwe groenstructuur zijn zorgvuldig in het landschap ingepast en geven de plek allure. Adviesbureau Haver Droeze begeleidt het hele proces vanaf de inrichtingsschets tot aan de vaststelling van het bestemmingsplan en verder.

 

Beëindigen bootwerf aanleiding herbestemming tot bijzondere woonenclave

Voor de herbestemming van dit unieke eiland in de Amstel, vlak bij Oudekerk aan de Amstel en grenzend aan polder de Ronde Hoep, hebben wij een stedenbouwkundige inrichtingsschets, een beeldkwaliteitsplan met diverse visualisaties en een bestemmingsplan gemaakt. De nieuwe eigenaar beoogt hier een woonenclave te realiseren voor meer vermogende burgers, die baat hebben bij de beslotenheid van het door water omringde plangebied. De oorspronkelijke industriële functie, een bootwerf, is beëindigd en de bestaande bebouwing heeft inmiddels het veld geruimd.

 

Stijlvolle bebouwing zorgvuldig in landschap gepositioneerd

Na sanering van de grond kan het nieuwe concept gestalte krijgen: aan de Amstel-zijde een fraai front met herenhuizen gelegen aan een laan, aan de Hoep-zijde landhuizen tussen opgaande beplanting en omgeven door een kraag van riet. Bij de brug naar het eiland een appartementengebouw dat in maat refereert aan de voormalige werfgebouwen. De nieuwe allure is gebaseerd op een heldere visie op de kwaliteiten van deze plek en gaat samen met een zorgvuldige inpassing in het landschap. Wij werken samen met Architectenbureau Van Manen dat passende voorbeelden van ruime land- en herenhuizen genereerde en hoogwaardige appartementen met een klassieke uitstraling tekende.

 

Vorm groenstructuur refereert aan meanderende rivier

Basis voor de nieuwe (groen)structuur op het eiland is de gebogen laan waarvan de uiteinden zich bewegen in de richting van de rivier. De gebogen vorm refereert aan de oorspronkelijke meanderende beweging van de Amstel. Buiten de laan zijn bomen uitgestrooid over het eiland zodat op den duur de gewenste lommerrijke sfeer zal ontstaan. Aan de oostzijde van de laan volgt de verkaveling de gebogen lijn en geven meebuigende houtwallen op de grenzen hieraan de ruimtelijke expressie.

 

Begeleiding van beeldkwaliteitsplan tot vaststelling bestemmingsplan

Na overeenstemming over het schetsplan is door ons een beeldkwaliteitsplan (BKP) opgesteld. Het nader uit te werken inrichtingsplan alsmede de later in te dienen bouwaanvragen kunnen aan dit plan getoetst worden. Op basis van het BKP is door ons vervolgens een bestemmingsplan opgesteld. Dit plan geleiden wij, te midden van veel maatschappelijke discussie, tot nog toe succesvol naar de vaststelling. Op dit moment kunnen bouwvergunningen worden verleend. Sanering en bouwrijp maken zullen nu de eerste stappen zijn op de weg van herontwikkeling.

 

Dolderse Duinen

Nieuwe woonwijk ‘Dolderse Duinen’ op voormalig sportterrein DOSC

 

In opdracht van de gemeente Zeist hebben wij in samenwerking met Han van Zwieten Architecten een plan gemaakt voor een nieuwe woonwijk in Den Dolder. Een wijk waar de sfeer bepaald wordt door het bos dat de wijk omarmd en waarin het heerlijk wonen is. De hoge kwaliteit die ERA Contour heeft weten te realiseren in de architectuur is ook in de buitenruimte doorgezet door een integrale vertaling van het ontwerp naar een RAW bestek bouw- en woonrijpmaken.

 

Omgeving en historie beleefbaar maken

De nieuwe wijk ‘Dolderse Duinen is gelegen in het Pleinesbos. Dit bos maakte vroeger deel uit van uitgestrekte vochtige heidevelden met hier en daar stuifduinen waar later bos van grove den, berk en eik is ontstaan. Het reliëf dat door de aanleg van sportvelden is verdwenen is teruggebracht in de nieuwe wijk. In het hart van het plan, bij de speelplek, zijn kleine kunstmatige duinen gerealiseerd met daarop inheemse boomsoorten, welke verwijzen naar de oorspronkelijke stuifduinen waaraan de wijk haar naam ontleent.

 

Groen de wijk in trekken

Adviesbureau Haver Droeze heeft het bestaande voorlopig ontwerp verder gebracht tot een volwaardig definitief ontwerp en daarbij ook de inrichting van de entrees van de bosrand betrokken. De relatie tussen de nieuwe wijk en het bos dat de wijk als het ware omarmt is een belangrijk aandachtspunt. Door de wijk is een slingerende laan ontworpen met een bosachtige beplanting. Langs de haaks daarop gelegen drie hoven, twee parkeerhoven en een groene hof, komt het bos de wijk in.

 

De tuinscheidingen krijgen een groen karakter en sluiten zo goed aan bij de bosrijke sfeer van de wijk. Tevens hebben alle nieuwe bewoners van de ontwikkelaars bij de oplevering van de woning een boom cadeau gekregen waarmee ook in de tuinen snel de natuur kans zal krijgen zicht te ontwikkelen.

 

Ecologische potenties optimaal benutten

Ook de ecologische potenties van het aangrenzende gebied worden meeontwikkeld. In samenwerking met Het Utrechts Landschap zijn in de bosranden een zoombeplantingen hersteld met halverwege het plangebied een infiltratievijver die het regenwater van de straten bergt. Doordat het water niet wegstroomt in de riolering maar infiltreert in de zandige ondergrond, ontstaat ruimte voor nieuwe plant- en diersoorten. In het bos is ruimte voor informeel spelen waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van ruwe en onbewerkte materialen uit het bos. Doordat we na het ontwerp ook het RAW-bestek hebben geschreven is het concept optimaal uitgewerkt.

 

Tweede Stationsstraat

Inbreidingslocatie Tweede Stationsstraat vormgegeven vanuit heldere visie op het ontwerp voor de openbare ruimte

 

‘Ontwerp een krachtige stedenbouwkundige structuur met een helder ruimtelijk concept’, dat was de opdracht die de Commissie Welstand mee gaf naar aanleiding van een eerste stedenbouwkundige verkenning voor het inbreidingsplan aan de Tweede Stationsstraat te Zoetermeer. Deze vraag/ opdracht legde ERA Contour vervolgens bij ons bureau neer.

 

Ligging aan historisch lint

De Tweede Stationsstraat is van oudsher een statige laan met authentieke panden. De inbreidingslocatie is achter deze lintbebouwing gelegen en wordt ontsloten vanaf deze weg. Het stedenbouwkundig concept staat voor ogen dat de sfeer van de Tweede Stationsstraat wordt doorgevoerd op de planlocatie.

 

Eenheid in sfeer en materiaalgebruik

De sfeer van de historische lintbebouwing van de Tweede Stationsstraat is terug te vinden in de architectuur van de woningen en de wijze waarop vanuit één visie de buitenruimte (privé en openbaar) is vormgegeven. De begrenzing van de tuinen bestaat uit een uniforme haagbeplanting die steeds begint en eindigt met een gemetselde poer ter markering van de opritten. De klinkers die zijn toegepast in de openbare ruimte lopen door in de opritten en toegangspaden naar de woningen. Ter markering van de entree van de wijk zijn ‘grootformaat’ poeren geplaatst en de hagen op de privékavels komen in de openbare ruimte terug aan groenaankleding van de parkeerkoffers.

 

Setting rondom de brink

De grootste uitdaging was het creëren van een ruimtelijk concept waarbij de woningen zich als vanzelf in de ruimte voegen. Vanwege de zeer diverse begrenzingen van het plan hebben we ervoor gekozen in het hart van het plan een opgetild plantvak met een bomengroep te ontwerpen. Als rondom een brink zijn de woningen hier omheen gelegd waardoor zo geschoven kon worden met de woningen dat ze zich logisch in de ruimte voegen en lelijke aansluitingen/zichtlijnen konden worden dicht gezet. Dankzij een doordacht beplantingsplan sluit de wijk prachtig aan op de omgeving en is een vergeten achtergebied omgevormd naar een heerlijke woonomgeving.

 

KantorenPark Podium

De buitenruimte van KantorenPark Podium uitgewerkt tot kwalitatief hoogwaardige verblijfsplek

 

Voor de buitenruimte van KantorenPark Podium heeft Adviesbureau Haver Droeze op basis van het stedenbouwkundig plan een definitief ontwerp opgesteld en uitgewerkt. Een bijzonder element in het plan is de watercascade, die een chique uitstraling bij de entree van het park. Door nauwe samenwerking konden bijzondere principeconstructies uitgewerkt worden. Het resultaat is een buitenruimte die een eenheid vormt met de architectuur waarbij bijzondere details zorgen voor een hoge kwaliteit.

 

Van stedenbouwkundig plan tot definitief ontwerp buitenruimte

Het stedenbouwkundig plan van GroupA voor KantorenPark Podium was startpunt voor het op te stellen ontwerp voor de buitenruimte. Uit de voorgestelde inrichting spreekt een beeld van een kantorenpark met hoge kwaliteit. Voor ons lag de uitdaging daarin, de gewenste kwaliteit uiteindelijk waar te maken. Daarom is bij het definitief ontwerp veel aandacht besteed aan een zorgvuldige detaillering met aandacht voor de beheerbaarheid, de sociale kwaliteit en de ecologie.

 

De watercascade geeft de gewenste chique uitstraling

Een bijzonder onderdeel van het ontwerp is de watercascade die de entree van het kantorenpark een extra chique uitstraling geeft. Het vormt een levendig punt aan de wandelkade, welke ook door ons werd gedetailleerd. De cascade zorgt tevens voor voldoende stroming en beluchting van het water en draagt zo bij aan een goede waterkwaliteit.

 

Samenwerking in technische uitwerking levert uitzonderlijk resultaat

In nauwe samenwerking met de bestekschrijver Breijn (Heijmans) hebben wij de principeconstructies en materialisering van de watercascade bepaald. Deze is opgebouwd uit 18 grote betonnen platen, elk met een indrukwekkende afmeting van 15m2. Sterringhart BV heeft deze platen niet alleen geleverd maar ook enthousiast meegedacht over de constructie. Deze samenwerking heeft een prachtig resultaat opgeleverd.

 

Zorgvuldige detaillering brengt eenheid in ontwerp

De watercascade sluit mooi aan op de rond lopende kademuur. De leuning, die een wisselende afmeting kent, loopt door over de rand van de cascade zodat er meer eenheid ontstaat. Uit de kademuur steken verschillende fraai gedetailleerde uitstroompunten waardoor het regenwater op aantrekkelijke wijze in de vijver stort.

 

Ecopark

Werken en wonen in een groene waterrijke omgeving

 

Fraai gelegen aan de Zwolse Vaart. Dicht bij het centrum van Emmeloord én de uitvalswegen.Het is er niet alleen aangenaam werken maar naast de bedrijfskavels zijn er ook kavels waar je bij het bedrijf kan wonen! Dat is wat EcoPark Emmeloord als bedrijventerrein zo bijzonder maakt.

 

Innovatief watersyteem

Het waterontwerp vormt één van de pijlers van het plan voor het EcoPark Emmeloord. Het streven was de realisatie van een ‘eigen’ gesloten watersysteem waarbinnen het grijs huishoudelijk afvalwater gezuiverd zou worden en waaruit huishoudwater ingenomen zou kunnen worden.

 

In samenwerking met AQN consult is een slotenpatroon ontworpen waarin een ‘eigen’ kunstmatig waterpeil is ingesteld. Aanwezige klei uit de ondergrond wordt gebruikt voor het waterdicht maken van de watergangen. Speciaal voor dit project ontworpen helofytenfilters zuiveren het grijs huishoudelijk afvalwater en dragen er mede zorg voor dat het open water een minimaal kwaliteitsniveau haalt gelijk van zwemwater.

 

Integraal water en groenbeheerplan

Naast het inrichtingsplan en de uitvoeringsbestekken ‘Civiel’ en ‘Water’ heeft Adviesbureau Haver Droeze ook een integraal water- en groenbeheerplan opgesteld. Op basis van dit plan verzorgt het parkmanagement onder het onderhoud van het gehele bedrijvenpark. Dit zorg ervoor dat EcoPark Emmeloord ook voor de toekomst zijn bijzondere uitstraling behoudt.

 

Kamp Amersfoort

Hoogwaardig terreinonderhoud passend bij gedenkplaats

 

De betekenis van het Nationaal Monument Kamp Amersfoort als gedenk- en educatieplaats neemt nog altijd toe. Het is daarom belangrijk dat het terrein er altijd verzorgd bij ligt. In aanvulling op het herinrichtingsplan maakte Adviesbureau Haver Droeze daarom een beheerplan en onderhoudsbestek op basis waarvan het (groen)onderhoud nu uitgevoerd wordt.

 

Onderhoud met respect voor geschiedenis

Kamp Amersfoort was in de jaren 1941-1945 een concentratiekamp. Vanwege de indringende geschiedenis en als gevolg daarvan de grote behoefte aan een plek om te gedenken, is een groot deel van het voormalige kampterrein ingericht als gedenkplaats. Het uiterlijk van de gedenkplaats behoort in overeenstemming te zijn met de welhaast sacrale betekenis. Daartoe dient het onderhoud met zorg te worden uitgevoerd, met een hoog onderhoudsniveau en met het nodige respect voor de geschiedenis.

 

Beheerplan biedt houvast aan groenbeheerder en vrijwilligers

Van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort kwam de vraag om een beheerplan op te stellen als een goed hanteerbare leeswijzer voor opdrachtgever en uitvoerende partij. De ontwerpvisie die ten grondslag ligt aan de herinrichtingsplan van het kampterrein is doorvertaald naar concrete beheermaatregelen, zodat het beeld in die zin wordt geoptimaliseerd.

 

Landgoed Tongeren

Beeldkwaliteitsplan borgt ruimtelijke kwaliteit bij ontwikkeling landgoed Tongeren

 

Het beheer van landgoed Tongeren wordt gefinancierd uit de steeds verder teruglopende opbrengsten van bos- en landbouw. Voor een gezond en toekomstbestendig landgoed is omvorming van bebouwing en een nieuw agrarisch bedrijf noodzakelijk. Om de gevolgen van ruimtelijke ingrepen ook te laten bijdragen aan de kwaliteit van het landgoed is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Op basis van dit plan wordt nu gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan.

 

Gezonde toekomst Tongeren vraagt om omvorming economische dragers

Tongeren is, anders dan de meeste landgoederen, niet ontstaan als landgoed bij een landhuis. Het heeft zich ontwikkeld als bos- en heidegebied rond de buurtschap Tongeren. Nadat de buurtschap in eigendom kwam van de familie Rauwenhoff zijn kenmerkende landgoedelementen als landhuizen, lanen, zichtlijnen en parkbos ingevoegd binnen de ruimtelijke structuur van de buurtschap.

 

Het beheer van het landgoed werd bekostigd uit opbrengsten van de bosbouw en de landbouw. De inkomsten uit deze sectoren lopen echter terug. Een nieuw agrarisch bedrijf en omvorming van (voormalige) agrarische bebouwing naar een woonfunctie zijn nodig voor een gezonde exploitatie. Om te zorgen dat deze nieuwe – ruimtelijke – ingrepen zullen bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van het landgoed stelden wij een beeldkwaliteitsplan op.

 

Beeldkwaliteitsplan draagt bij aan ruimtelijke kwaliteit van de ingrepen

Ruimtelijke structuurdragers in de vorm van de groenelementen (lanen, bossen), occupatiepatronen (bouwlanden, buurtschap) en karakteristieke bebouwing (villa’s) waren steeds het uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen en hebben de historie van het landgoed leesbaar gehouden. De nieuwe ingrepen in het landschap zullen aansluiten bij deze structuurdragers en de eigentijdse verschijning van het oude landgoed versterken.

 

Nieuw bestemmingsplan op basis van beeldkwaliteitsplan

De voorstellen uit het beeldkwaliteitsplan zullen samen met een nieuw bestemmingsplan de mogelijkheden vastleggen voor een gewenste ontwikkeling.