Werkvelden

Landschapsarchitectuur

Moderne benadering van oude principes

Landschapsarchitectuur behoort tot de kernwerkzaamheden van ons bureau. Kenmerkend hiervoor is de globale benadering (van buiten naar binnen) van vraagstukken. Wij vinden inspiratie in de langdurige en diepgaande processen die het landschap kenmerken en de daardoor gevormde contexten, naast de associaties uit het leven van alledag.

De schitterende Nederlandse maar ook buitenlandse landschappen leggen de basis hiervoor. Een vernieuwende en eigentijdse benadering van oude principes vormt de insteek.

 

Bekijk de projecten op het gebied van landschapsarchitectuur.

 

Stedenbouw

Het landschap als basis

Stedenbouw is een steeds prominenter wordend randgebied van de landschapsarchitectuur.

De bijdrage die de landschapsarchitectuur heeft aan de stedenbouw is, dat het de stedenbouw baseert op de gegevenheden van de ondergrond en de eigen karakteristiek van de plaats (genius loci).  De term duurzaamheid is hier gerechtvaardigd door uit te gaan van gegroeide en historisch verifieerbare (gebruiks) patronen. Bovendien kan van duurzaamheid gesproken worden door de aanwezigheid van de flora en fauna in de stad mee te wegen.

 

Bekijk de projecten op het gebied van duurzame stedenbouw.

 

Toegepaste ecologie

Toepassing van onderzoek

Toegepaste ecologie wil zeggen: niet het uitgebreide onderzoek zelf door ecologen, maar de concrete toepassing van ecologische maatregelen, op basis van ervaringen en onderzoek. Dit wordt integraal door ons in het ontwerp en in het bestek verwerkt.

Vooral de zelf opgebouwde praktijkkennis is hierbij een belangrijke bron voor het nemen van beslissingen. Overleg met ecologen, hydrologen en andere specialisten, samen met bezoeken in het veld, gaan hieraan vooraf.

 

Bekijk de projecten op het gebied van toegepaste ecologie.

 

Juridische planologie

Advies, begeleiding en uitwerking

Juridische advisering vindt plaats op het gebied van ruimtelijke ordening en milieurecht. Vanuit onze ervaring met het opstellen en toetsen van bestemmingsplannen kunnen wij gericht advies geven over de wijze waarop een beoogde ontwikkeling kan worden gerealiseerd en welke voorschriften op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu hierbij relevant zijn.

Voor informatie over het opstellen van intentie-, realiserings- en samenwerkingsovereenkomsten, PPS-constructies of het begeleiden van vergunningtrajecten en bestemmingsplanprocedures, maar ook het opstellen van een bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mw. mr. L. Haver Droeze.

 

Bekijk de projecten op het gebied van juridische planologie.

 

Technische uitwerking

Verweven in het planproces

Het feit dat wij het merendeel van onze ontwerpen ook technisch uitwerken zorgt voor een belangrijke kwaliteitsimpuls van het ontwerp en de vertaling naar uitvoering. In de ontwerpfase worden plannen kritisch bekeken t.a.v. technische en financiële haalbaarheid maar ook t.a.v. beheerbaarheid. Een plan maken dat er direct na aanleg fraai uitziet is de basis, maar het is de uitdaging te zorgen dat na 10 tot 20 jaar het plan nog steeds mooier wordt.

Naast de meerwaarde van de technische kennis in de ontwerpfase komt de belangrijkste meerwaarde voort uit de situatie dat de bestekschrijver en de ontwerper binnen ons bureau dagelijks samenwerken. Hierdoor wordt in de uitwerkingsfase het ontwerp optimaal doorvertaald in bestek, uitvoeringstekeningen en beheerplannen.

 

Bekijk de projecten op het gebied van technische uitwerking.