Landgoed Welna

Integraal bestemmingsplan maakt realisatie nieuwe ontwikkelingen landgoed Welna mogelijk

 

Landgoed Welna ontwikkelde zich als een ontginningslandgoed zonder traditionele opzet met een hoofdhuis in een parkbos met landerijen, bossen en mist derhalve een sterke verbindende structuur. Voor de toekomst van Landgoed Welna staat de ontwikkeling naar een hoogwaardiger maatschappelijke en economische eenheid voorop. Die eenheid dient zichtbaar te worden door meer samenhang tussen de bebouwing en de parkachtige landschappelijke structuur.  Voor het realiseren van deze ontwikkelingen hebben wij een integraal bestemmingsplan opgesteld en hebben wij de concrete ingrepen ruimtelijk uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan.

 

Ontginningslandgoed ontwikkelt zich tot landschappelijke eenheid

De inkomsten uit bosexploitatie, gebouwenbeheer en natuursubsidies van het landgoed Welna zijn te beperkt als economische basis om het landgoed in stand te houden. Daarnaast vragen de maatschappelijke taken die Welna vervult, zoals natuurbeheer, recreatie en zorg, om een sterkere samenhang en een betere afstemming. Verbreding en versterking van de activiteiten is nodig. Door – onder meer – het landgoed te ontwikkelen naar een eenheid van hoofdhuis met bijgebouwen, parkbos en tuinen is het mogelijk een nieuwe economische en maatschappelijke identiteit te vormen.

 

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan sturen kwaliteitsverbetering

Om de hiervoor noodzakelijke  ontwikkelingen te kunnen realiseren is stelden wij een (integraal) bestemmingsplan op. In de toelichting daarbij wordt aangegeven hoe rode ontwikkelingen integraal onderdeel uitmaken van een kwaliteitsverbetering voor natuur en landschap op heel het landgoed. Door ons is voor dit doel het bestaande masterplan aangescherpt en uitgewerkt in het bestemmingsplan.

De concrete ingrepen in natuur en landschap en de toe te voegen bebouwing zijn bovendien nader vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan. Dit plan dient als een ruimtelijk toetsingskader voor het vervolg van de ontwikkeling.