Visvijver Isselt

Bedrijventerrein Isselt als bloeiend werklandschap

 

Deze visvijver maakt deel uit van een ‘groene wig’ op bedrijventerrein Isselt. Voor dit gebied is een project opgestart met subsidie vanuit het InnovatieNetwerk, genaamd ‘Proef-Tuin Isselt’. Het doel is om met hulp van omliggende bedrijven van de groene wig een lunch & ontmoetingsplek te maken waar het goed toeven is voor mens, plant en dier; Isselt als bloeiend werklandschap.

 

Betere leefomgeving voor mens, dier en plant

In opdracht van de gemeente Amersfoort hebben we een herinrichtingsplan opgesteld voor de visvijver waarbij een meer natuurlijke uitstraling wordt gerealiseerd, de bestaande vervallen oeverbeschoeiingen worden vervangen, en er maatregelen worden getroffen ter verbetering van de ecologische potentie van de vijver. Uit het visstand onderzoek bleek dat er relatief weinig vissoorten en alleen volwassen vissen voorkomen in de vijver. Om de visstand te verbeteren zijn vispaaiplaatsen gerealiseerd met wisselende waterdieptes en is gezorgd voor meer beplanting en onderwaterobstakels. Om de voedselrijkdom van het water te verlagen en te zorgen voor meer zuurstof in het water, zijn er twee biezenvelden aangelegd ter plaatse van de regenwaterinlaten. Tenslotte is een deel van de bestaande harde oevers vervangen door ecologische oevers wat o.a. voor insecten een belangrijke meerwaarde oplevert.

 

Hengelsportvereniging Amersfoort

De vijver wordt gepacht door de hengelsportvereniging en dient daarnaast ook als waterbergingsvijver en bluswatervoorziening. Voor de vissers is het van belang dat er voldoende visplekken zijn rondom de vijver (ook voor wedstrijden met ca. 20 deelnemers). Voor een goede visplek is een toegankelijke stevige oever van belang zonder hoge begroeiing in de directe nabijheid, oever- en onderwaterbeplanting zorgen tevens voor hinder bij het vissen. Na overleg met de vissers is besloten aan de beide lange zijden en de korte oostzijde een kunststoffen beschoeiing te plaatsen. Hier ondervinden de vissers geen hinder van riet of andere oeverbeplanting. De waterdiepte direct voor de beschoeiingen van ruim 1,00 meter is hier om deze reden op verzoek van de vissers gehandhaafd.

Tevens zijn twee visplekken gerealiseerd voor mindervalide vissers.