Visvijver Isselt

Bedrijventerrein Isselt als bloeiend werklandschap

 

Deze visvijver maakt deel uit van een ‘groene wig’ op bedrijventerrein Isselt. Voor dit gebied is een project opgestart met subsidie vanuit het InnovatieNetwerk, genaamd ‘Proef-Tuin Isselt’. Het doel is om met hulp van omliggende bedrijven van de groene wig een lunch & ontmoetingsplek te maken waar het goed toeven is voor mens, plant en dier; Isselt als bloeiend werklandschap.

 

Betere leefomgeving voor mens, dier en plant

In opdracht van de gemeente Amersfoort hebben we een herinrichtingsplan opgesteld voor de visvijver waarbij een meer natuurlijke uitstraling wordt gerealiseerd, de bestaande vervallen oeverbeschoeiingen worden vervangen, en er maatregelen worden getroffen ter verbetering van de ecologische potentie van de vijver. Uit het visstand onderzoek bleek dat er relatief weinig vissoorten en alleen volwassen vissen voorkomen in de vijver. Om de visstand te verbeteren zijn vispaaiplaatsen gerealiseerd met wisselende waterdieptes en is gezorgd voor meer beplanting en onderwaterobstakels. Om de voedselrijkdom van het water te verlagen en te zorgen voor meer zuurstof in het water, zijn er twee biezenvelden aangelegd ter plaatse van de regenwaterinlaten. Tenslotte is een deel van de bestaande harde oevers vervangen door ecologische oevers wat o.a. voor insecten een belangrijke meerwaarde oplevert.

 

Hengelsportvereniging Amersfoort

De vijver wordt gepacht door de hengelsportvereniging en dient daarnaast ook als waterbergingsvijver en bluswatervoorziening. Voor de vissers is het van belang dat er voldoende visplekken zijn rondom de vijver (ook voor wedstrijden met ca. 20 deelnemers). Voor een goede visplek is een toegankelijke stevige oever van belang zonder hoge begroeiing in de directe nabijheid, oever- en onderwaterbeplanting zorgen tevens voor hinder bij het vissen. Na overleg met de vissers is besloten aan de beide lange zijden en de korte oostzijde een kunststoffen beschoeiing te plaatsen. Hier ondervinden de vissers geen hinder van riet of andere oeverbeplanting. De waterdiepte direct voor de beschoeiingen van ruim 1,00 meter is hier om deze reden op verzoek van de vissers gehandhaafd.

Tevens zijn twee visplekken gerealiseerd voor mindervalide vissers.

Daktuin Weltevreden

Daktuin Weltevreden door aandacht voor techniek een groene oase

 

AMERSFOORT – Voor een nieuw wooncomplex met parkeerkelder nabij de binnenstad van Amersfoort was een ontwerp nodig voor de inrichting de buitenruimte. Daarvan lag het grootste deel boven op de parkeergarage, de technische randvoorwaarden maakten de uitwerking van het ontwerp complex. Door aandacht voor techniek en zorgvuldige detaillering van de inrichtingselementen kunnen bewoners genieten van een groene oase in de stad.

 

Tuinontwerp op parkeerkelder

Vlakbij de binnenstad van Amersfoort is door Van Hoogevest Bouw een complex gebouwd bestaande uit 124 woningen en appartementen op en rondom een 2-laags parkeerkelder. In opdracht van VHG Projectontwikkeling hebben wij een ontwerp vervaardigd voor de maaiveldinrichting van dit project.

 

Technische randvoorwaarden maken uitwerking complex

De grootste uitdaging bij het maken en technisch uitwerken van het ontwerp was bij dit project het gegeven dat het grootste deel van de buitenruimte zich op de parkeerkelder bevindt. Wij hebben een plan gemaakt waarbij op de parkeerkelder een aangename verblijfruimte is gerealiseerd met zitgelegenheden, speelelementen en uitbundig bloeiende beplantingen onder een transparant bladerdek van oriëntaalse bomen. Technische randvoorwaarde bij de uitwerking van het plan was dat het terrein tevens bereden moet kunnen worden door vrachtverkeer (vuilniswagen, verhuiswagen en hulpdiensten).

 

Aandacht voor detaillering geeft ontwerp cachet

Naast de uitwerking van de fundering- en afwateringstechniek op de parkeerkelder is in het plan veel aandacht besteed aan het beplantingsplan en de detaillering van de diverse inrichtingselementen. Zo is er een complex bakkenpatroon ontworpen voor de beplantingen, vervaardigd van cortenstaal. De bakken hebben wisselende hoogtes en breedtes en delen ervan zijn uitgevoerd met houten bekleding waarmee fraaie zitranden ontstaan.

Speelpleintje Hertenstraat

Herinrichting Hertenstraat; asfalt eruit, groen erin

 

De afgesloten woonstraat Hertenstraat dient al jaar en dag als fietspad en speelruimte. De straat met een asfaltverharding en langsparkeervakken is al een langere periode afgesloten voor auto’s. De woonstaat is langzamerhand omgevormd tot speelruimte, met midden op weg een basket en op de parkeerplaats een tafeltennistafel. Voor een grootscheepse renovatie is er samen met de omwonenden een ontwerp gemaakt, om een veilige en aangename speel- en verblijfsruimte te realiseren.

 

Functieverandering; van rijweg naar speel- en verblijfsruimte

De Hertenstraat is gelegen in het Leusdenkwartier te Amersfoort. Een gedeelte van de Hertenstraat is oorspronkelijk ontworpen als woonstraat met een doorgaande rijweg voor autoverkeer. Deze rijweg is in het verleden afgesloten d.m.v. van afzetpalen en inrijverbodsborden, alleen het meest westelijke deel waar een achttal parkeerplaatsen ligt is voor auto’s toegankelijk. De overige ruimten zijn met een zandbak en enkele speeltoestellen ingericht als speelpleintje.

 

Ontwerpen met de ideeën van de gebruiker

Voor een ontwerp van de speel- en verblijfsruimte zijn tijdens een bewonersavond, ideeën van de omwonenden gevraagd. Binnen de kaders van de gemeentelijke randvoorwaarden zoals parkeergelegenheid en een afgeschermd fietspad, is een basisondergrond gemaakt. Op basis van  deze ondergrond zijn er in groepen van ca. 8-10 omwonenden de wensen voorgedragen voor de invulling van de speel- en verblijfruimte. Hiervoor werd gebruikt gemaakt van verschillende elementen en onderwerpen ‘knipvellen’. De gewenste onderwerpen zijn door de omwonenden uitgeknipt en op de gewenste plek op de ondergrond plakken, met daarbij enkele getekende toevoegingen. Op basis van de twee ideeën kaarten van de avond is er een ontwerp gemaakt.

 

Voor elk wat wils

Het ontwerp dat gebaseerd is op de ideeën van de omwonenden bestaande uit een ovale speel- en verblijfsruimte omgeven door sterke lage vakbeplanting met enkele solitaire heesters en kleine bomen. Ten noorden van deze ruimte ligt een fietspad, een populaire fietsverbinding (ook onder brommerfietsers) voorzien van een groene afscheiding voor het voorkomen van onveilige situaties. In de ovale speel- en verblijfsruimte is plaats voor verschillende leeftijdsgroepen. In deze ruimte is er plaats om te voetballen, tafeltennissen, glijden of rustig op een boombank zitten.

Waterwingebied

Resultaat door bewonersparticipatie fraaier dan de som der delen

 

Het groenbeheerplan van Amersfoort voorziet in een recreatief aantrekkelijk Waterwingebied met behoud van flora, fauna en cultuurhistorie. Door inzet van schetsmatige ontwerpvoorstellen kregen participerende groepen volop gelegenheid bijdragen te leveren. Voortdurend communiceren en betrokkenheid van de eerste schets tot tijdens de uitvoering leiden tot dit positieve resultaat.

 

Waterwingebied aantrekkelijk voor omwonenden en voor bijzondere natuur en cultuur

Het Waterwingebied is een park gelegen tussen de wijken Liendert en Rustenburg. De gemeente Amersfoort heeft een Groenbeheerplan opgesteld om het park aantrekkelijker te maken als recreatiegebied voor bewoners van omliggende wijken. Verder willen zij het gebied behouden als plek voor bijzondere flora, fauna en cultuurhistorie.

 

Uitwerking van ontwerp met omwonenden tot en met bestek geeft samenhang

Voor het Waterwingebied hebben we in nauwe samenwerking met omwonenden een natuurspeelplek en een sport/speelplek ontworpen. Daarnaast hebben we ontwerpen gemaakt voor alle her-inrichtingsmaatregelen en deze uitgewerkt tot bestekstekeningen en een RAW bestek. Hierbij ging het onder andere om een volledig reconstructie van de padstructuren, vervanging van parkmeubilair, vrijzetten van oude knotboomstructuren, aanleg van een natte natuurzone met poelen en diverse groeninrichtingsmaatregelen.

 

Getekend ontwerp laat ruimte voor participatie en aanvullende ideeën

De schetsontwerpen van de verschillende onderdelen zijn handgetekend en hebben een sterk schetsmatig karakter. Aangezien de ontwerpen besproken worden in verschillende participatiebijeenkomsten moeten de tekeningen uitstralen dat er nog ruimte is voor aanpassingen en aanvullende ideeën.

 

Goede communicatie tussen partijen draagt bij aan positief resultaat

Gedurende het hele planproces is intensief overleg gevoerd met de gemeente en de ‘Vrienden van het Waterwingebied’ (een groep betrokken burgers verenigd in een stichting tot behoud van het natuurgebied). Door alle maatregelen te visualiseren en uitgebreid toe te lichten is steeds meer begrip en enthousiasme ontstaan over het resultaat.

 

Elisabethterrein

Burgerinitiatief resulteert in enthousiast ontvangen inrichtingsplan Elisabethterrein

 

Burgerinitiatief ‘Het nieuwe samenwerken’ heeft de samenwerkingsgroep ‘Samenwerking Elisabeth Groen’ opgericht om samen met Adviesbureau Haver Droeze te komen tot een Inrichting- en beheerplan voor het Elisabethterrein. Betrokkenen hebben 200 ideeën aangeleverd. Deze zijn met behulp van een ideeënkwartet getoetst aan de randvoorwaarden. Op basis van de uitkomsten kon een breed gedragen Inrichting- en beheerplan opgesteld worden. Een plan dat ook bijzonder vlot door de politiek is goedgekeurd.

 

Burgerinitiatief geeft vorm aan burgerparticipatie bij Elisabethterrein

In de gemeente Amersfoort wordt een ziekenhuis gebouwd op een nieuwe locatie. Het bestaande ziekenhuis op het Elisabethterrein sluit de deuren waardoor deze grond beschikbaar komt. Op dit terrein is nu een park gepland. Door het burgerinitiatief ‘Het Nieuwe Samenwerken’ is deze gelegenheid aangegrepen om de participatie van burgers vorm te geven. Hiervoor is de samenwerkingsgroep ‘Samenwerking Elisabeth Groen’ (SEG) opgericht, waarin betrokken inwoners, partijen uit het Burgerinitiatief en de gemeente samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. De SEG heeft de opdracht en een eigen budget gekregen voor het (laten) opstellen van een Inrichting- en Beheerplan voor een nieuw park op de Elisabethlocatie.

 

Inrichtings- en beheerplan op basis van 200 ideeën

Adviesbureau Haver Droeze begeleidde het proces om tot een gezamenlijk Inrichtings- en beheerplan te komen voor de Elisabethlocatie. Ruim 200 ideeën die door stadsgenoten en omwonenden waren aangedragen zijn vertaald naar ons ‘participatie-ideeënkwartet’. Op basis van de vooraf gestelde randvoorwaarden zijn de ideeën getoetst en geselecteerd. Vervolgens kregen de voorgedragen suggesties een plek in het ontwerp van het toekomstige park.

 

Snelle goedkeuring en enthousiasme voor parkplan

Mede door deze inspirerende en betrokken manier van werken, is het parkplan zeer enthousiast ontvangen en politiek goedgekeurd. In het plan wordt het oorspronkelijke stookgebouw hergebruikt. Er komt een heuvel met uitzicht op de omgeving en de mogelijkheid om er vanaf te sleeën. Bovendien kunnen bezoekers genieten van 3 verschillende landschappelijke eco-biotopen. De complete doorlooptijd van dit bijzondere project bedroeg vanaf de initiatiefopdracht tot en met het vastgestelde bestemmingsplan slechts 8 maanden!

 

Volg de ontwikkelingen van het Elisabethterrein op elisabethgroen.nl

 

Kamp Amersfoort

Hoogwaardig terreinonderhoud passend bij gedenkplaats

 

De betekenis van het Nationaal Monument Kamp Amersfoort als gedenk- en educatieplaats neemt nog altijd toe. Het is daarom belangrijk dat het terrein er altijd verzorgd bij ligt. In aanvulling op het herinrichtingsplan maakte Adviesbureau Haver Droeze daarom een beheerplan en onderhoudsbestek op basis waarvan het (groen)onderhoud nu uitgevoerd wordt.

 

Onderhoud met respect voor geschiedenis

Kamp Amersfoort was in de jaren 1941-1945 een concentratiekamp. Vanwege de indringende geschiedenis en als gevolg daarvan de grote behoefte aan een plek om te gedenken, is een groot deel van het voormalige kampterrein ingericht als gedenkplaats. Het uiterlijk van de gedenkplaats behoort in overeenstemming te zijn met de welhaast sacrale betekenis. Daartoe dient het onderhoud met zorg te worden uitgevoerd, met een hoog onderhoudsniveau en met het nodige respect voor de geschiedenis.

 

Beheerplan biedt houvast aan groenbeheerder en vrijwilligers

Van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort kwam de vraag om een beheerplan op te stellen als een goed hanteerbare leeswijzer voor opdrachtgever en uitvoerende partij. De ontwerpvisie die ten grondslag ligt aan de herinrichtingsplan van het kampterrein is doorvertaald naar concrete beheermaatregelen, zodat het beeld in die zin wordt geoptimaliseerd.