Landgoed Welna

Integraal bestemmingsplan maakt realisatie nieuwe ontwikkelingen landgoed Welna mogelijk

 

Landgoed Welna ontwikkelde zich als een ontginningslandgoed zonder traditionele opzet met een hoofdhuis in een parkbos met landerijen, bossen en mist derhalve een sterke verbindende structuur. Voor de toekomst van Landgoed Welna staat de ontwikkeling naar een hoogwaardiger maatschappelijke en economische eenheid voorop. Die eenheid dient zichtbaar te worden door meer samenhang tussen de bebouwing en de parkachtige landschappelijke structuur.  Voor het realiseren van deze ontwikkelingen hebben wij een integraal bestemmingsplan opgesteld en hebben wij de concrete ingrepen ruimtelijk uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan.

 

Ontginningslandgoed ontwikkelt zich tot landschappelijke eenheid

De inkomsten uit bosexploitatie, gebouwenbeheer en natuursubsidies van het landgoed Welna zijn te beperkt als economische basis om het landgoed in stand te houden. Daarnaast vragen de maatschappelijke taken die Welna vervult, zoals natuurbeheer, recreatie en zorg, om een sterkere samenhang en een betere afstemming. Verbreding en versterking van de activiteiten is nodig. Door – onder meer – het landgoed te ontwikkelen naar een eenheid van hoofdhuis met bijgebouwen, parkbos en tuinen is het mogelijk een nieuwe economische en maatschappelijke identiteit te vormen.

 

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan sturen kwaliteitsverbetering

Om de hiervoor noodzakelijke  ontwikkelingen te kunnen realiseren is stelden wij een (integraal) bestemmingsplan op. In de toelichting daarbij wordt aangegeven hoe rode ontwikkelingen integraal onderdeel uitmaken van een kwaliteitsverbetering voor natuur en landschap op heel het landgoed. Door ons is voor dit doel het bestaande masterplan aangescherpt en uitgewerkt in het bestemmingsplan.

De concrete ingrepen in natuur en landschap en de toe te voegen bebouwing zijn bovendien nader vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan. Dit plan dient als een ruimtelijk toetsingskader voor het vervolg van de ontwikkeling.

Landgoed Tongeren

Beeldkwaliteitsplan borgt ruimtelijke kwaliteit bij ontwikkeling landgoed Tongeren

 

Het beheer van landgoed Tongeren wordt gefinancierd uit de steeds verder teruglopende opbrengsten van bos- en landbouw. Voor een gezond en toekomstbestendig landgoed is omvorming van bebouwing en een nieuw agrarisch bedrijf noodzakelijk. Om de gevolgen van ruimtelijke ingrepen ook te laten bijdragen aan de kwaliteit van het landgoed is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Op basis van dit plan wordt nu gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan.

 

Gezonde toekomst Tongeren vraagt om omvorming economische dragers

Tongeren is, anders dan de meeste landgoederen, niet ontstaan als landgoed bij een landhuis. Het heeft zich ontwikkeld als bos- en heidegebied rond de buurtschap Tongeren. Nadat de buurtschap in eigendom kwam van de familie Rauwenhoff zijn kenmerkende landgoedelementen als landhuizen, lanen, zichtlijnen en parkbos ingevoegd binnen de ruimtelijke structuur van de buurtschap.

 

Het beheer van het landgoed werd bekostigd uit opbrengsten van de bosbouw en de landbouw. De inkomsten uit deze sectoren lopen echter terug. Een nieuw agrarisch bedrijf en omvorming van (voormalige) agrarische bebouwing naar een woonfunctie zijn nodig voor een gezonde exploitatie. Om te zorgen dat deze nieuwe – ruimtelijke – ingrepen zullen bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van het landgoed stelden wij een beeldkwaliteitsplan op.

 

Beeldkwaliteitsplan draagt bij aan ruimtelijke kwaliteit van de ingrepen

Ruimtelijke structuurdragers in de vorm van de groenelementen (lanen, bossen), occupatiepatronen (bouwlanden, buurtschap) en karakteristieke bebouwing (villa’s) waren steeds het uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen en hebben de historie van het landgoed leesbaar gehouden. De nieuwe ingrepen in het landschap zullen aansluiten bij deze structuurdragers en de eigentijdse verschijning van het oude landgoed versterken.

 

Nieuw bestemmingsplan op basis van beeldkwaliteitsplan

De voorstellen uit het beeldkwaliteitsplan zullen samen met een nieuw bestemmingsplan de mogelijkheden vastleggen voor een gewenste ontwikkeling.