Plankaart nieuwe erfinrichting ten behoeve van bestemmingsplan

Landgoed De Boom

Bestemmingsplanwijzigingen leggen ruimtelijke beeldkwaliteit van erftransformaties vast
 

LEUSDEN – Landgoed De Boom is bijna 1000ha groot en strekt zich uit tussen Leusden, Woudenberg en Achterveld. Het is ondergebracht in Stichting De Boom en deze heeft in 2011 met Gemeente Leusden, Waterschap Vallei en Eem en de Provincie Utrecht een convenant gesloten. Een aantal onderdelen van dit convenant – meest erftransformaties – zijn door ons ruimtelijk onderzocht en ontworpen. Vervolgens zijn bestemmingsplanwijzigingen voor de afzonderlijke locaties voorbereid en verzorgd.

 

Ruimte voor Ruimte

Door schaalvergroting in de agrarische bedrijfsvoering is het aantal actieve bedrijven op het landgoed sterk uitgedund. Daarom worden op de vrijkomende erven de schuren afgebroken en als ruil hiervoor worden bouwrechten verworven (‘ruimte voor ruimte’). De nieuwe erven zullen door de functieverandering een andere uitstraling krijgen maar dienen de bestaande landschappelijke structuren te respecteren. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit. In diverse erfstudies is een inpassing en inrichting gezocht die hierin voorziet.

Bestemmingsplanwijziging op basis van erfstudies

De bestemmingsplanwijzigingen zijn op de erfstudies gebaseerd en laten ruimte voor gewenste ontwikkelingen in de toekomst. Bovendien wordt het gewenste ruimtelijke beeld juridisch vastgelegd. Eén van de locaties waar de bestemming van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ wordt gewijzigd ligt aan de Leusbroekerweg. De agrarische bedrijfsactiviteiten zijn op dit perceel beëindigd. Vervolgens wordt na sloop van nagenoeg alle agrarische bedrijfsbebouwing, door de bestemmingswijziging, de bouw van 1 woning mogelijk gemaakt.

Kans voor versterken van landschappelijke structuur

Het perceel Leusbroekerweg 14a bevindt zich in het slagenlandschap van de driehoek tussen Ponlijn, Leusbroekerweg en Valleikanaal. De verkavelingstructuur is ruimtelijk waarneembaar door houtsingels die nog langs de kavelgrenzen staan. Door de bestaande grootschalige bebouwing op het erf met beplanting af te schermen vanaf de Leusbroekerweg gaat het uitzicht op het landschap verloren. In de nieuwe situatie is er de kans om weer uitzicht te creëren hierdoor wordt de beleving van het landschap versterkt terwijl de lineaire landschappelijke structuur behouden blijft.

Landgoed Den Treek-Henschoten Leusden

Landgoed Den Treek-Henschoten

Ruimtelijke ontwikkelingsvisie Landgoed Den Treek–Henschoten

 

Leusden – In een visiedocument zijn voor landgoed Den Treek Henschoten de eigen ruimtelijke karakteristiek en de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor het geheel en per gebiedsdeel en per (ster)locatie beschreven. 

 

Veranderingen op het landgoed Den Treek–Henschoten wekten de behoefte aan een visiedocument  waarmee ruimtelijke beslissingen getoetst kunnen worden. Een deel van de opgave was om in het document de eigen identiteit van het landgoed vast te leggen en ontwikkelingsrichtingen als gevolg van veranderingen in tijd en samenleving te beschrijven. Op basis hiervan konden vervolgens per gebiedsdeel en per thema het gebruik en beheer op het landgoed worden geformuleerd. Tenslotte zijn knelpunten onderzocht en zijn hiervoor ontwikkeling scenario’s aangegeven. De Kleuren van Landgoed Den Treek-Henschoten verwijzen naar gebiedsdelen met een eigen ontwikkeling op basis van hun ligging en kwaliteit.

Zorgcomplex Hamersveld

Een veilige en toegankelijke belevingstuin met in  ieder seizoen zijn aantrekkingskracht

 

LEUSDEN – Na de bouwwerkzaamheden van woonzorgcentrum ’t Hamersveld was ook de inrichting van de buitenruimte aan de beurt. Het ‘binnengebied’ dat na de realisatie van de nieuwbouw is ontstaan moet een essentiële bijdrage leveren aan het woongenot van de bewoners en op een harmonieuze wijze aansluiten op de omgeving. We waren betrokken bij het totale traject van ontwerp, technische uitwerking, aanbesteding tot en met de uitvoeringsbegeleiding.

 

Aantrekkelijke tuin voor uiteenlopende bewoners

In het woonzorgcentrum zijn intramurale verpleeg- en verzorgingshuisplaatsen gerealiseerd met daarnaast plekken voor ouderen met een verstandelijke beperking. Deze verschillende bewoners worden zo veel mogelijk naar wens en vermogen actief bij het leven betrokken. Daarbij is een plezierige en levensloopbestendige leefomgeving, zowel binnen als buiten, een voorwaarde. In het ontwerp is het parkachtig groen, zoals aanwezig bij de vijver, zoveel mogelijk naar binnen gehaald. Op deze manier is het groen vanuit de appartementen goed toegankelijk en zichtbaar.

 

Ontmoeten tussen gevarieerde beplanting

Het centrum van de tuin is een sociaal ontmoetingspunt bij de jeu-de-boulesbaan en een follie-achtige berging en fietsenstalling. Licht glooiende grasvlakken lopen vanaf de vijver door tot in alle hoeken van de tuin. In het gras zijn grote groepen voorjaarsbollen gepoot voor een kleurig effect.

Het gras wordt afgewisseld met losse blokhagen van Beuk. Rond het paviljoen staan lage Rododendrons in verschillende kleuren. De parkeerplaatsen in de zuidwesthoek worden omgeven door bloeiende heesterbeplanting beplanting. De bestaande trompetboom en winterlinde worden aangevuld met enkele rode paardenkastanjes. Het totaal is een gevarieerde beplanting die in ieder seizoen zijn aantrekkingskracht heeft.

 

Toegankelijk voor iedereen

Alle paden zijn toegankelijk voor bewoners met een rollator of in een rolstoel. De functionele rijbanen naar bijvoorbeeld de ingangen worden voorzien van klinkerverharding. Voor de afwatering zijn goten langs de verharding aangebracht die zonder problemen door karren, rolstoelen en rollators te passeren zijn. Voetgangerspaden lopen door de tuin naar de vijver en het paviljoen met de jeu-de-boulesbaan. Het meubilair is door de ergonomische vorm geschikt voor ouderen. Enkele banken zijn uitgevoerd met een parkeervoorziening voor een rollator.