Waterkunstwerken Veenendaal

Het verbindend element van Buurtstede

 

VEENENDAAL – Als verbindend element ligt de kademuur als een haak om de buurtschappen De Hoven en De Ontmoeting in Buurtstede. De beide Buurtschappen tonen zich daardoor formeler dan de andere twee buurtschappen, De Straten en De Erven. De hoofdwatergang heeft hierdoor een harde en zachte oever. De bakstenen kademuur staat enigszins hellend, waardoor meer wordt gerefereerd aan een dorpse kade of een bastion. De subtiele reling op de kademuur loopt over de licht getooide bruggen naar de andere zijde van de hoofdwatergang, waar de oevers natuurlijk zijn vormgegeven.

 

Onderscheidend karakter

Het gebied waar Veenendaal-oost gebouwd wordt staat van oudsher bekent als het ‘putje’ van Veenendaal. Binnen de wijk Veenendaal-oost wordt dan ook een aanzienlijk percentage oppervlakte water gerealiseerd, om zorg te dragen voor een goede waterhuishouding in het gebied. De combinatie van het water en het groen is kwaliteit waarmee Veenendaal-oost zich onderscheidt van andere wijken in Veenendaal. Het groenblauwe raamwerk zorgt voor de recreatieve en langzaamverkeersroutes door Buurtstede. In de vorm van fiets- en wandelpaden in het groen en het grotendeels doorvaarbaar en beschaatsbaar water. Het water is hierdoor niet alleen een visueel element, maar krijgt ook een gebruikswaarde.

 

Ontwerp en materialisatie

Bij het ontwerp van de kademuren en de bruggen was de basis een eenvoudige landelijke uitstraling met verbijzonderingen in de detaillering van de landhoofden. De bruggen hebben gemeenschappelijke beeldkenmerken, zodat er een familie ontstaat. Voor de verkeersbruggen wordt uitgegaan van een brugdek uit prefab-betonnen getoogde liggers met gemetselde landhoofden waarbij het relingwerk als continue lijn doorloopt over de bruggen en kademuren. De landhoofden van de verschillende bruggen hebben aan de kadezijde ieder een eigen accent gekregen. Dit is o.a. bereikt door hoger opgetrokken metselwerk, in het landhoofd geïntegreerde banken en ingemetselde verlichtingsarmaturen die een strijklicht over het water geven. Een zorgvuldige detaillering van ontwerp tot bestek vertaald zich in een fraaie totaalcompositie.

 

Vlonders

Om het water ook daadwerkelijk bereikbaar te maken zijn verschillende vlonders ontworpen. Aan de kadezijde is de vlonder vormgegeven op basis van een strak formeel ontwerp en aan de zachte oeverzijde voegt de vlonder zich meer natuurlijk in het groen en is dit leidend geweest voor de vormgeving. Het ontwerp voor de ‘natuurvlonder’ in combinatie met de vispaaiplaats is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met bewoners en het IVN, die ook een bijdrage zullen gaan leveren bij het groenbeheer. Bij de technische uitwerking van de vlonder is rekening gehouden met de verschillende gebruikerswensen en is er voor gezorgd dat de vlonder toegankelijk is voor minder validen.

OMOP bestekken

Realisatie Buurtstede Veenendaal-oost op basis van OMOP bestekken

 

Voor de nieuwbouwlocatie Buurtstede in Veenendaal-oost is naast het ontwerp voor de buitenruimte ook de volledige technische uitwerking door ons bureau verzorgd. Vanwege de onzekere planning en fasering, alsmede de vele wijzigingen in de opstalontwikkeling is gekozen voor een alternatieve contractvorm.

 

Overeenkomst Met Open Posten (OMOP) biedt zekerheid en flexibiliteit

Bij de uitwerking van het plan zijn door ons voor de hele wijk alle principeprofielen en details uitgewerkt in technische tekeningen en (RAW) bestekposten. Zonder de gehele wijk daadwerkelijk uit te tekenen is op basis van het bestek met fictieve hoeveelheden het werk Europees aanbesteed. Op basis van deze aanbesteding is een meerjarencontract afgesloten met de aannemer waarbij de eenheidsprijzen zijn vastgelegd. Dit biedt onze opdrachtgever, Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost, zekerheid over de eenheidsprijzen die worden gehanteerd en tegelijk de flexibiliteit om in aansluiting op de bouwontwikkeling te bepalen wanneer welke delen van de buitenruimte ingericht dienen te worden.

 

Tekenwerk buitenruimte na verkoop woningen

Pas als de woningen zijn verkocht wordt voor de betreffende woonomgeving een definitief ontwerp opgesteld en worden vervolgens de uitvoeringstekeningen vervaardigd. Op basis hiervan stellen we een deelopdracht op voor de uitvoering door de aannemer. Door voor deze werkwijze te kiezen wordt voorkomen dat er tekenwerk wordt verricht wat vervolgens weer aangepast moet worden. Tevens biedt het de mogelijkheid om de nieuwe wijkbewoners mee te laten denken over de inrichting van hun woonomgeving.

 

Financiële monitoring essentieel bij OMOP contract

In tegenstelling tot een standaard RAW contract ligt er na aanbesteding van het werk geen aanneemsom voor het gehele werk vast. Op basis van de fictieve hoeveelheden zijn alleen de eenheidsprijzen definitief vastgesteld. Om voldoende grip te houden op de kosten hebben we bij aanvang van het werk een totaalraming opgesteld en werken dit bij zodra een nieuwe deelopdracht wordt verleend en afgerekend. Hierdoor hebben we exact in beeld dat er binnen het vooraf vastgestelde budget gewerkt wordt.