Stadsgracht Brouwerspoort

Verfijnde detaillering maakt de grachtzone tot gebied met hoge esthetische kwaliteit

 

VEENENDAAL – De realisatie van de nieuwe Brouwersgracht is onderdeel van de centrumvernieuwing in Veenendaal. Dit project zal een dynamisch winkelhart en leef-centrum creëren. Met de realisatie van Brouwerspoort vloeien in het nieuwe centrum van Veenendaal winkelen, wonen, werken en ontspannen samen tot een sfeervolle mix. Voor de gemeente Veenendaal hebben we de technische (besteks)uitwerking verzorgd van de nieuwe stadgracht met aangrenzende winkelstraten. Op basis van een door ons opgesteld raamcontract verzorgt Roelofs Wegenbouw de komende jaren de realisatie, het eerste deel van de gracht is in december 2015 opgeleverd.

 

Centrumvernieuwing

In Brouwerspoort maakt het oude beeld van volle parkeerterreinen, achtergevels van winkels en de lege Hollandia Wolfabriek gestaag plaats voor de stadse aanblik van de Brouwerspoort met smalle, hoge panden, gekleurde gevels, groene pleinen en een slingerende gracht. Het project staat niet op zichzelf. Het hele gebied binnen de centrumring wordt op termijn vernieuwd. Brouwerspoort is daarvan de eerste fase. Met die centrumvernieuwing willen de gemeente en alle betrokken partijen in Veenendaal-centrum een dynamisch winkelhart en leef-centrum creëren. Zowel de inwoners en ondernemers van Veenendaal als de wijde regio zullen de effecten hiervan ervaren.

 

Uitwerking met visie

Waar ons bureau doorgaans bij projecten betrokken is van visievorming tot en met de supervisie over de realisatie, zijn wij voor dit project ingeschakeld om de technische uitwerking te verzorgen. Het ontwerp van Jos van Eldonk heeft een hoog ambitieniveau dat vraagt om een verfijnde en nauwkeurige technische detaillering.

Tijdens het proces lukte het de gewenste financiële optimalisatie te realiseren. Door slimme keuzes te maken in de uitwerking kon dit  zonder concessies te doen aan de esthetische kwaliteit.

 

In gebruik

Inmiddels is het eerste deel van de gracht met bruggen, ‘watervallen’ en geïntegreerde banken gerealiseerd. Wat op de tekentafel zorgvuldig is bedacht is nu door alle inwoners en ondernemer te ervaren. Wie zijn oor te luisteren legt bij de gebruikers merkt dat het doel is geslaagd. Brouwerspoort wordt een aangename plek die door het vakmanschap van alle betrokkenen weer decennia vooruit kan.

Schoolplein Rehobothschool

VEENENDAAL – Naar aanleiding van de uitbreiding van de Rehobothschool is door Adviesbureau Haver Droeze, in opdracht van de gemeente Veenendaal, een ontwerp opgesteld voor de herinrichting van het schoolplein en de directe omgeving. Door een goed doordacht ontwerp heeft het vernieuwde schoolplein een verrassende, functionele en verzorgde uitstraling gekregen, terwijl het voor 90% bestaat uit hergebruikte materialen. Tevens is een goede oplossing geïntegreerd voor de verkeersafwikkeling die bij scholen altijd flinke pieken kent.

 

Ontwerpen van een speellandschap met bestaande materialen

De uitbreiding van de school op het schoolplein zorgt voor een kleinere speeloppervlakte, maar door het samenvoegen van de openbare speelplek met het schoolplein kon een aantrekkelijk speellandschap ontworpen worden. Het openbaar maken van een groot deel van het schoolplein voorziet ook buiten de schooltijden in speelgelegenheid voor de kinderen uit de buurt. Bij de herinrichting van het schoolplein zijn zoveel mogelijk bestaande materialen en elementen hergebruikt, zoals de verschillende hekwerken, in goede staat verkerende speeltoestellen, pleinverhardingen, zandbakranden, vuilcontainers, etc. De basis van het nieuwe ontwerp bestaat uit een diagonaal lijnenspel bestaande uit nieuwe lange tegelbanen waarbinnen de verschillende vlakken op verschillende wijzen ingevuld zijn.

 

Spitsuur tijdens het halen en brengen

Zoals op menig basisschool is het tijdens de haal en brengtijden een drukte van jewelste, de Rehobothschool is hier geen uitzondering op. In de opdracht van de gemeente is een gedeelte van de openbare ruimte heringericht, om op een veilige, gestructureerde en overzichtelijke wijze het halen en brengen van de kinderen te regelen. Aan het einde van de Emmalaan is hiervoor een minirotonde met een kiss en ride strook ontworpen. Tevens is er extra parkeergelegenheid en een doorsteek vanuit de Hertogenlaan gecreëerd.

 

Uitvoering

Het ontwerp voor de herinrichting van het schoolplein e.o. is door ons bureau uitgewerkt tot een RAW bestek met bijbehorende tekeningen en bijlagen. Het werk is gerealiseerd door Van Hattum Infra, die tijdens de zomervakantie in zeer korte tijd het werk heeft uitgevoerd. Hierdoor kon de overlast voor de kinderen zoveel mogelijk worden beperkt en begon het nieuwe schooljaar in een fraaie nieuwe omgeving.

Reconstructie Nieuweweg

VEENENDAAL – De Nieuweweg in Veenendaal, één van de oudste wegen van Veenendaal, was toe aan een complete reconstructie. De weg wordt opnieuw ingericht waarbij de openbare ruimte, verkeer, groen en water integraal worden aangepakt. Adviesbureau Haver Droeze was verantwoordelijk voor het opstellen van het ontwerp.

 

Integraal ontwerp

Om te komen tot een breed gedragen ontwerp van de Nieuweweg was een integrale visie op de gewenste inrichting en uitstraling noodzakelijk. Naast de verkeerskundige aanpassingen ging het ook om de stedenbouwkundige betekenis voor Veenendaal. Bovendien waren tijdens een beginspraak en ontwerpsessies met bewoners en bedrijven een groot aantal wensen en knelpunten duidelijk geworden die in het ontwerp verwerkt moesten worden.

 

De Nieuweweg is een van de 5 linten die de oorspronkelijke ontginningslijnen van Veenendaal vertegenwoordigen. Het is belangrijk dat deze lijnen herkenbaar blijven in de stad. De herkenbaarheid zal verstrekt worden door een continue weginrichting en een doorgaande laanbeplanting.

 

Uit de ontwikkelingsgeschiedenis van de Nieuweweg volgt dat deze is opgebouwd uit drie onderdelen: Noord, Midden en Zuid. In het noorden start de Nieuweweg als 50km weg die transformeert tot een 30km weg eindigend in het centrum. Om zoveel mogelijke een continue beeld van de hele Nieuweweg te realiseren wordt in het ontwerp zoveel mogelijk gewerkt met een eenduidig straatbeeld met zo weinig mogelijk verschillende materialen en een laanplanting van bomen.

 

Een extra factor waren de twee molens die naast de Nieuweweg staan: De Vriendschap en De Nieuwe Molen. Dit zijn echte focuspunten waarop het zicht gewaarborgd moet blijven. De beide molens hebben een molenbeschermingszone die ervoor zorgt dat er geen hoge objecten komen die de wind wegvangen. Daarom komen langs het middendeel van de Nieuweweg lagere bomen te staan.

 

Uiteindelijk werden alle elementen verwerkt tot een samenhangend totaalontwerp. Aan de hand van uitgebreide visualisaties met plattegrond, referentiebeelden en 3D impressies werd het plan tijdens de inspraakavond toegelicht.